Kalender

Feb
19
Din
INTERNE AUDITOR HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000 @ Roeselare
Feb 19 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

 • voldoen aan de eis van de ISO 9000/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 norm ivm kwalificatie van interne auditoren
 • voldoen aan de eis van de wetgeving ivm regelmatige verificatie van het HACCP systeem
 • zorgen voor een systematisch proces van continue verbetering in het bedrijf en het kwaliteitssysteem

Deze auditortraining komt hieraan tegemoet door het bijbrengen van noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes mbt:

 • achtergrond normen (HACCP, IFS, BRC, ISO 22 000, COMEOS) en wetgeving ivm voedselveiligheid
 • audittechnieken, sociale en communicatievaardigheden
 • uitvoering aan de hand van oefeningen en cases;
 • zodat na afloop de cursisten zelfstandig interne audits doeltreffend kunnen uitvoeren en zo effectief kunnen bijdragen aan de continue verbetering van het kwaliteitssyteem.

Inhoud

Dag 1
Tijdens de eerste dag wordt de praktische kennis van GMP en HACCP aangescherpt aan de hand van cases, overleg en discussie. Tevens worden recente evoluties naar kwaliteitsnormen toegelicht (oa IFS/BRC/ISO 22000). Tijdens deze eerste dag wordt steeds de vertaling gemaakt naar het auditen van de verschillende besproken onderwerpen waarin het procesdenken en continu verbeteren centraal staan.

Dag 2
Het gehele auditproces wordt doorgenomen aan de hand van een case en enkele oefeningen, startend met de planning en voorbereiding van een audit. Een heleboel tips worden aangereikt in verband met de uitvoering, attitudes, sociale en communicatievaardigheden. Rapportering en opvolging van de resultaten komt in dag 3 aan bod.

Dag 3
Tijdens dag 3 krijgt u de kans om zelf te auditen. Deze audit wordt op camera vastgelegd en besproken. Confronterend maar bijzonder leerrijk !
De cases zijn gekozen uit zowel verse als droge voeding.
Extra aandacht wordt besteed aan het auditen van de CCP’s.
Opmerking: Bij iedere evolutie in wetgeving en/of normen, wordt steeds de meest recente informatie besproken.

 

 

DUUR:3 dagen (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 29 en 31/01/2019, 05/02/2019BORNEM (Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 5, 12 en 19/02/2019ROESELARE(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 25 en 29/03/2019, 03/04/2019HASSELT (Peter Maes – Karin Vantilt)
 • 25 en 29/04/2019, 02/05/2019 NAZARETH (Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 20, 23 en 28/05/2019 GROBBENDONK(Peter Maes – Karin Vantilt)
 • 28/05/2019, 4 en 11/06/2019NAZARETH(Peter Maes – Dominique Delanghe)

Bijkomende opties: opvolgingssessies – bedrijfsspecifiek

 • interne auditortraining op maat
 • live coaching van de auditoren in uw eigen bedrijf
  • indien gewenst is het mogelijk de auditoren te laten begeleiden door de coach, welke dan tijdens de audit feedback geven en onmiddellijk de auditoren bijsturen en zo een maximaal rendement te halen uit de interne audits.
 • uitwerken en beoordelen van auditoren
  • samen met de kwaliteitsmanager en/of directie kan tevens een systematiek voor beoordeling van de auditoren uitgewerkt worden aan de hand van de ISO 19011 norm voor auditing.
 • GMP-CCPaudits
  • deze optie heeft tot doel de auditoren op maat te trainen in het auditeren in de bedrijfseigen GMP en CCP’s.
 • leveranciersaudits
  • met deze optie worden de auditoren inhouse gecoached in het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van leveranciersaudits.

 

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Feb
22
Vrij
WATERKWALITEIT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE @ Roeselare
Feb 22 @ 9:00 am – 1:00 pm

Het FAVV heeft op 28/7/2017 een omzendbrief gepubliceerd ter verduidelijking van het KB van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Voor bedrijven die gebruik maken van ander water dan leidingwater of die leidingwater zelf nog behandelen (ontharden, verwarmen, ontsmetting met ozon, UV-stalen, biociden, mechanische filtratie, filtratie door omgekeerde osmose, filtratie met actieve kool, opslag), blijven er nog heel wat vragen. Door deze onduidelijkheid voeren heel wat bedrijven ook teveel en onnodige analyses uit.

Bovendien is ondertussen ook het KB van 31 mei 2016 betreffende de controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie van toepassing voor bedrijven die ander water dan leidingwater gebruiken. Dit KB is een omzetting van Richtlijn 2013/51/EURATOM van 22/10/2013 en valt onder de bevoegdheid van het FANC.
Deadline was 28/12/2016. Echter, niet alle bedrijven zijn hier al in mee.

 

Doelgroep

 • De opleiding richt zich voornamelijk tot kwaliteits- en productieverantwoordelijken van bedrijven die behandeld leidingwater of ander water dan leidingwater gebruiken.
 • Voor bedrijven die enkel onbehandeld leidingwater gebruiken, bevat de omzendbrief van het FAVV van 28/7/17 mbt het KB van 14/01/2002 weinig nieuwe informatie.
 • Zij moeten geen bijkomende controles doen.Wel van toepassing voor bedrijven die leidingwater gebruiken en dit zelf nog behandelen en bedrijven die ander water dan leidingwater gebruiken.
 • Het KB van 31 mei 2016 (radioactieve stoffen) is niet van toepassing voor bedrijven die enkel werken met leidingwater (al dan niet nog zelf behandeld).

Inhoud

 • Inleiding: de verschillende soorten water en definities van water die in de diverse wetgevingen gebruikt worden.
 • Drinkwaterkwaliteit: vereisten uit de hygiëneverordeningen 852/2004 en 853/2004 met betrekking tot drinkwater.
 • KB van 14/01/2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water : korte toelichting.
 • Omzendbrief FAVV (PCCB/S3/ENE/140519) van 28/07/2017
 • Praktische oefening: opstellen van een bedrijfseigen analyseplan
  • Met de cursisten wordt de oefening gemaakt en een analyseplan opgesteld voor hun eigen bedrijfssituatie.
  • De cursisten dienen hiervoor volgende info mee te brengen naar de opleiding:
   • welke soorten water hebben ze: behandeld leidingwater, putwater, oppervlaktewater, regenwater, recyclagewater
   • indien behandeld leidingwater: welke behandelingen?
   • gemiddeld volume verbruikt water per dag berekend over een kalenderjaar (gebruikte volumes uit 1 of meerdere bronnen of putten waarvan het water min of meer van uniforme kwaliteit is).
  • Omzendbrief FAVV van 06/02/2015 betreffende de aanvraag tot vrijstelling
  • Toekomstige ontwikkelingen
  • Controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie – KB van 31 mei 201Toelichting van het KB + toelichting van de website van het FANC en de info die daar te vinden is.
  • Andere aandachtspunten met betrekking tot water en voedselveiligheid.
   • Eisen die bijkomend gesteld worden vanuit commerciële standaarden (BRC/IFS)

 

DUUR: 0,5dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 22/02/2019ROESELARE (Kristien Neyts)
 • 07/06/2019GROBBENDONK(Kristien Neyts)

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Feb
26
Din
IFS-STANDAARD @ Grobbendonk
Feb 26 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

 • kritische inzicht geven in de IFS 6.1 standaard
 • verschilpunten qua auditprotocol en alle criteria ten opzichte van versie 6
 • in welke mate is uw systeem conform IFS versie 6.1 zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • IFS audit intern kunnen begeleiden
 • IFS gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren / te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma :

 • IFS: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • IFS auditprotocol volgens 6.1
 • IFS versie 6.1: alle criteria worden overlopen met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzichte van versie 6

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 26/02/2019GROBBENDONK(Peter Maes)
 • 29/03/2019NAZARETH (Peter Maes)
 • 07/05/2019BORNEM (Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

LISTERIA MONOCYTOGENES @ Roeselare
Feb 26 @ 9:00 am – 1:00 pm

Begin maart 2018 waren er in Zuid-Afrika minstens 978 gevallen van infectie met Listeria monocytogeneste betreuren in een uitbraak die reeds begon in 2017. Zeker 183 mensen zijn hierdoor gestorven, waarvan 41% baby’s jonger dan een maand en 56% (voornamelijk zwangere) vrouwen. De oorzaak was boterhamworst.

In Europa zijn er reeds sinds 2006 wettelijke voedselveiligheidscriteria van toepassing voor Listeria monocytogenesin kant-en-klare voedingsmiddelen (EG 2073/2005). Toch werd er in de periode 2009-2013 een duidelijke toename vastgesteld van het aantal invasieve listeriosis gevallen. Onderzoek over de periode 2008-2015 toonde een duidelijke stijging van het aantal meldingen van listeriosis bij 75-plussers en vrouwen in de leeftijdscategorie 25-44 (waarschijnlijk gerelateerd met zwangerschap).

Een toename van het aantal ouderen en immunodeficiënte personen, een stijgende consumptie van kant-en-klare levensmiddelen met lange houdbaarheid en het aanpassingsvermogen van Listeria zijn mogelijke verklaringen.

Voor producenten van kant-en-klare levensmiddelen (‘ready to eat’ en ‘ready to heat’) vormt Listeriadan ook een ware uitdaging.

Om deze vijand met gepaste wapens te bestrijden, is het essentieel dat u zijn karakteristieken, mogelijkheden en beperkingen kent. Met deze kennis kan u het risico inschatten voor uw eigen product en productieomgeving om vervolgens de gepaste voorzorgs- en beheersmaatregelen te nemen.

Deze opleiding heeft als doel u de nodige tools aan te reiken om dit te realiseren.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • Listeria monocytogenes als bacterie en als voedselpathogeen
  • groeimogelijkheden
  • besmettingsroutes
  • microbiologische criteria en richtwaarden
 • Praktische informatie verschaffen om een risico-inschatting te kunnen maken en Listeria monocytogenes onder controle te houden:
  • proces monitoren
  • proces- en productieomgeving monitoren
  • houdbaarheidstesten
  • challenge testen
 • Praktische aanpak bij een contaminatie

Inhoud

Ken het gevaar

 • Listeria spp.en Listeria monocytogenes: voorkomen en kenmerken
 • Listeriosis
 • L. monocytogenes in voedingsmiddelen
  • praktijkvoorbeelden
  • risicovoedingsmiddelen
  • besmettingsroutes en groeimogelijkheden

Ken de wetgeving

 • Wetgeving en microbiologische criteria
  • EG Verordening 2073/2005 + Guidance documents
  • Groeivoorspellende modellen en challenge testen
  • Europa, België, Nederland, VS (FSMA)

Wapen je en hou het gevaar onder controle

 • Productbeheersing
 • Procesbeheersing
 • Omgevingsbeheersing – ‘Environmental Monitoring Program’
 • Root cause analyse en risicogebaseerde aanpak bij detectie

 

DUUR:1/2 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 26/02/2019ROESELARE(Kristien Neyts)
 • 25/04/2019NAZARETH(Kristien Neyts)
 • 26/06/2019GROBBENDONK(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

TECHNISCHE DIENST: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN EEN KWALITEITS- EN VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM @ Bornem
Feb 26 @ 9:00 am – 1:00 pm

Hoewel de handelingen die door techniekers uitgevoerd worden, sterk verschillend zijn van de handelingen van productiemedewerkers, merken we dat de eisen die aan beiden gesteld worden op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid steeds dichter naar elkaar toe groeien.
Klanten stellen steeds meer specifieke eisen om voedselveiligheidsrisico’s vanuit deze technische hoek te voorkomen of tot een minimum te beperken.
De rol en de verantwoordelijkheid van de technische dienst in dit kader is immers niet te onderschatten.
Door een goed en correct ontwerp en technisch onderhoud van machines en installaties kunnen storingen en stilstanden of productverontreinigingen vermeden worden.
Anderzijds dient absoluut vermeden te worden dat technische interventies op zich een contaminatiebron zijn. Bewustmaking, gepaste voorzorgsmaatregelen en afspraken zijn bijgevolg noodzakelijk.

Doelstelling

Met deze opleiding willen we de medewerkers van de Technische Dienst er voldoende bewust van maken dat zij een essentiële schakel zijn binnen het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem. Hygiënebewustzijn, orde en netheid en communicatie met Productie en Kwaliteit zijn hierbij cruciaal.
Tevens zullen ook de basisprincipes van HACCP worden toegelicht zodat de cursisten voldoende basiskennis verwerven om de nodige ondersteuning en input te bieden binnen het HACCP-team van hun onderneming.

Inhoud

De opleiding omvat:

 • een basisuiteenzetting omtrent GMP-/HACCP en de mogelijke risico’s, specifiek toegespitst op de technische dienst
 • toe te passen regels omtrent orde en netheid, hygiëne, werkmethodiek van technische dienst- zowel in het atelier als in productie
 • aandachtspunten correctief onderhoud en optimalisatie vn het preventief onderhoud
 • vereisten vanuit normen en standaarden (BRC / IFS, FSSC 22000, Tesco) specifiek voor de technische dienst
 • vrijgave na onderhoud
 • vrijgave van nieuwe installaties
 • op te vragen specificaties/garanties voor machines/contactmaterialen
 • basisprincipes van HACCP en de rol van de technische dienst binnen het HACCP-team van de onderneming

 

 

DUUR:1/2 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 26/02/2019BORNEM(Evelyne Heekhout)
 • 17/05/2019ROESELARE(Kristien Neyts)
 • 12/06/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Feb
27
Woe
BRC-STANDAARD versie 8: de standaard volledig toegelicht @ Grobbendonk
Feb 27 @ 9:00 am – 5:00 pm

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 25 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in de BRC 8 standaard
 • alle verschilpunten en opzichte van versie 7 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden
 • op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij interne en externe audits van de BRC-eisen
 • weten hoe BRC te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • BRC auditprotocol volgens versie 8
 • BRC versie 8:  alle criteria worden overlopen met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzicht van versie 7

 

 

DUUR:1,5 dag (9u00-17u00 + 9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 30/01/2019 en 31/01/2019KORTRIJK(Peter Maes)
 • 27/02/2019 en 28/02/2019GROBBENDONK(Peter Maes)
 • 24/04/2019 en 25/04/2019NAZARETH(Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Feb
28
Do
BRC-STANDAARD versie 8: de standaard volledig toegelicht @ Grobbendonk
Feb 28 @ 9:00 am – 5:00 pm

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 25 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in de BRC 8 standaard
 • alle verschilpunten en opzichte van versie 7 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden
 • op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij interne en externe audits van de BRC-eisen
 • weten hoe BRC te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • BRC auditprotocol volgens versie 8
 • BRC versie 8:  alle criteria worden overlopen met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzicht van versie 7

 

 

DUUR:1,5 dag (9u00-17u00 + 9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 30/01/2019 en 31/01/2019KORTRIJK(Peter Maes)
 • 27/02/2019 en 28/02/2019GROBBENDONK(Peter Maes)
 • 24/04/2019 en 25/04/2019NAZARETH(Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Mar
6
Woe
5S : FUNDAMENT VAN UW VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM @ Grobbendonk
Mar 6 @ 9:00 am – 1:00 pm

Inhoud

 • Algemene kennismaking

Doelstelling is om kennis te maken met de principes en de werkwijzen toe te lichten (adhv praktische voorbeelden) zodat elke cursist een duidelijk zicht heeft op de mogelijkheden die kunnen uitgebouwd worden met deze methodiek. De basisvoorwaarden worden toegelicht evenals de procesmatige opbouw van een 5S project.

 • Toelichting van de kritische succesfactoren en de mogelijke valkuilen

Bij de invoering van 5S hebben we vaak te maken met veranderingen waarbij zowel middelen, organisatorische als menselijke aspecten aan bod komen. De belangrijkste valkuilen worden hier nader belicht.

 • Toelichting bij de keuze van een geschikt proefproject

Er worden voorbeelden gegeven van welke de aandachtspunten zijn bij het kiezen van een proefproject.

 

 

 

DUUR: 0,5 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 6/03/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)

 

INSCHRIJVENvia ALIMENTO– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Mar
7
Do
BRC-STANDAARD versie 8: wat is nieuw tov versie 7? @ Roeselare
Mar 7 @ 9:00 am – 1:00 pm

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 25 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Voor cursisten die nog niet voldoende vertrouwd zijn met de BRC-standaard of met BRC-audits, verwijzen we graag naar onze training ‘BRC 8 volledig’.

 

Vereiste voorkennis

Voor cursisten die nog niet voldoende vertrouwd zijn met de BRC-standaard of met BRC-audits, verwijzen we graag naar onze training ‘BRC 8 volledig’.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in de BRC 8 standaard
 • alle verschilpunten en opzichte van versie 7 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC auditprotocol: enkel de verschilpunten in auditprotocol ten opzichtevan versie 7
 • BRC criteria versie 8:  enkel de gewijzigde criteria worden kritisch overlopen

 

 

DUUR: 0,5 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 15/01/2019 – NAZARETH (Peter Maes)
 • 06/02/2019BORNEM(Peter Maes)
 • 07/03/2019ROESELARE(Peter Maes)
 • 04/04/2019GROBBENDONK(Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Mar
12
Din
ALLERGENEN @ Roeselare
Mar 12 @ 9:00 am – 5:00 pm

Voedselovergevoeligheid is een toenemend gezondheidsprobleem. Studies tonen aan dat het aantal mensen met een voedselallergie de laatste jaren sterk is gestegen. Allergenen maken dus een belangrijk onderdeel uit van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem.
Allergenenbeheer blijft echter een complexe uitdaging. In verordening 1169/2011 zijn wettelijke bepalingen vastgelegd voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen en informatieverstrekking bij niet voorverpakte voedingsmiddelen. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van kruiscontaminatie en hoe dient dit geëtiketteerd te worden en welke voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden? Beheer van allergenen gaat ook verder dan de wettelijke etiketteringsverplichtingen en omvat onder meer de uitwerking van een allergenenmanagementsysteem.

 

Deze geactualiseerde training wil een uitgebreid inzicht verschaffen in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de van kracht zijnde wetgeving en de implementatie van een allergenenbeheerssysteem aangevuld met een oefening waarin de VITAL-systematiek en –drempelwaarden worden uitgelegd en toegepast.

 

Doelstelling

Deze geactualiseerde training wil een uitgebreid inzicht verschaffen in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de van kracht zijnde wetgeving en de implementatie van een allergenenbeheerssysteem aangevuld met een oefening waarin de VITAL-systematiek en –drempelwaarden worden uitgelegd en toegepast.

 

Inhoud

 • Voedselallergieën en –intoleranties: wat houdt dit in?
 • Achtergrondinformatie en prevalentie
 • Overzicht van alle relevante allergenen (wettelijk bepaalde en andere), hun symptomen en voorkomen
 • Kruisbesmetting
  • risicobeoordelingsmethodiek VITAL
  • drempelwaarden
  • etikettering van kruisbesmetting
 • Wetgeving: relevante regelgeving m.b.t. allergenen (etikettering, ‘vrij van’ claims)
 • Eisen m.b.t. allergenen in BRC, IFS, FSSC 22000 en Simply OK
 • Allergenenbeleid
 • Allergenenbeheer
 • Testen: beschikbaarheid en valkuilen
 • Case en praktische oefening

 

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 12/03/2019ROESELARE(Kristien Neyts)
 • 29/04/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)
 • 06/06/2019NAZARETH(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268