Kalender

okt
18
vr
LISTERIA MONOCYTOGENES @ Nazareth
okt 18 @ 9:00 am – 1:00 pm

Begin maart 2018 waren er in Zuid-Afrika minstens 978 gevallen van infectie met Listeria monocytogeneste betreuren in een uitbraak die reeds begon in 2017. Zeker 183 mensen zijn hierdoor gestorven, waarvan 41% baby’s jonger dan een maand en 56% (voornamelijk zwangere) vrouwen. De oorzaak was boterhamworst.

In Europa zijn er reeds sinds 2006 wettelijke voedselveiligheidscriteria van toepassing voor Listeria monocytogenesin kant-en-klare voedingsmiddelen (EG 2073/2005). Toch werd er in de periode 2009-2013 een duidelijke toename vastgesteld van het aantal invasieve listeriosis gevallen. Onderzoek over de periode 2008-2015 toonde een duidelijke stijging van het aantal meldingen van listeriosis bij 75-plussers en vrouwen in de leeftijdscategorie 25-44 (waarschijnlijk gerelateerd met zwangerschap).

Een toename van het aantal ouderen en immunodeficiënte personen, een stijgende consumptie van kant-en-klare levensmiddelen met lange houdbaarheid en het aanpassingsvermogen van Listeria zijn mogelijke verklaringen.

Voor producenten van kant-en-klare levensmiddelen (‘ready to eat’ en ‘ready to heat’) vormt Listeriadan ook een ware uitdaging.

Om deze vijand met gepaste wapens te bestrijden, is het essentieel dat u zijn karakteristieken, mogelijkheden en beperkingen kent. Met deze kennis kan u het risico inschatten voor uw eigen product en productieomgeving om vervolgens de gepaste voorzorgs- en beheersmaatregelen te nemen.

Deze opleiding heeft als doel u de nodige tools aan te reiken om dit te realiseren.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • Listeria monocytogenes als bacterie en als voedselpathogeen
  • groeimogelijkheden
  • besmettingsroutes
  • microbiologische criteria en richtwaarden
 • Praktische informatie verschaffen om een risico-inschatting te kunnen maken en Listeria monocytogenes onder controle te houden:
  • proces monitoren
  • proces- en productieomgeving monitoren
  • houdbaarheidstesten
  • challenge testen
 • Praktische aanpak bij een contaminatie

Inhoud

Ken het gevaar

 • Listeria spp.en Listeria monocytogenes: voorkomen en kenmerken
 • Listeriosis
 • L. monocytogenes in voedingsmiddelen
  • praktijkvoorbeelden
  • risicovoedingsmiddelen
  • besmettingsroutes en groeimogelijkheden

Ken de wetgeving

 • Wetgeving en microbiologische criteria
  • EG Verordening 2073/2005 + Guidance documents
  • Groeivoorspellende modellen en challenge testen
  • Europa, België, Nederland, VS (FSMA)

Wapen je en hou het gevaar onder controle

 • Productbeheersing
 • Procesbeheersing
 • Omgevingsbeheersing – ‘Environmental Monitoring Program’
 • Root cause analyse en risicogebaseerde aanpak bij detectie

 

DUUR:1/2 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 18/10/2019NAZARETH(Kristien Neyts)
 • 02/12/2019GROBBENDONK(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
21
ma
HOE OVERTUIG IK MEDEWERKERS VAN VOEDSELVEILIG DENKEN EN HANDELEN? @ Grobbendonk
okt 21 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

Kwaliteitsmedewerkers en eerstelijnsverantwoordelijken vormen een belangrijke schakel tussen het management van het bedrijf en de werkvloer.
Vaak echter worden ze heen en weer geslingerd tussen de productiedruk enerzijds en de steeds toenemende eisen rond hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteit anderzijds. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden maar het evenwicht vinden en medewerkers blijvend motiveren, is vaak een moeilijke oefening.

 

Het doel van deze opleiding bestaat er dan ook uit om de eerstelijns-verantwoordelijken

 • bewust te maken van het belang van persoonlijke en algemene bedrijfshygiëne als basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico’s op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten;
 • vaardigheden bij te brengen om hun job als ‘hygiëne- en voedselveiligheidssupervisor’ op de werkvloer goed uit te voeren;
 • te informeren over Voedselveiligheidscultuur: werknemers stimuleren om samen u voedselveilig te denken, handelen, de boodschap over te brengen, …

Welke inzichten en vaardigheden verwerft de cursist na de opleiding?

 • het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP;
 • de mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten;
 • het belang van zijn rol als ‘supervisor’ m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid;
 • het correct informeren, communiceren, aanleren, motiveren en opvolgen evenals de vaardigheden om dit te realiseren.

 

Inhoud

Deze opleiding omvat 2 volledige opleidingsdagen waarvan de 1ehalve dag gegeven wordt door Quality Coaching; de resterende 1,5 dag wordt gegeven door Novare bvba(zie ALIMENTO)

Dag 1 – voormiddag

 • Inleiding: korte oefening rond de sterktes en zwaktes van het bedrijf met betrekking tot voedselveiligheid, denken en handelen. Op deze bevindingen wordt verder gewerkt en doorgepraat doorheen de cursus.
 • Basisvoorwaarden en voedselveiligheid
  • het belang van hygiëne voor voedselveiligheid.
  • de gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden: vreemde voorwerpen, chemische gevaren, microbiologische gevaren, allergenen.
  • de persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële ‘Good Manufacturing Practices’-afspraken en het beheersen van de CCP’s.
  • controle en bewaking: belangrijke taken van de eerstelijnsverantwoordelijken

DUUR:2 dagen (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 21/10/2019 en 22/10/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt en Novare)
 • 18/11/2019 en 19/11/2019MELLE(Evelyne Heekhout en Novare)
 • 09/12/2019 en 10/12/2019 ROESELARE(Evelyne Heekhout en Novare)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
23
wo
BRC-STANDAARD versie 8: de standaard volledig toegelicht @ Nazareth
okt 23 @ 9:00 am – 5:00 pm

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 25 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in de BRC 8 standaard
 • alle verschilpunten en opzichte van versie 7 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden
 • op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij interne en externe audits van de BRC-eisen
 • weten hoe BRC te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • BRC auditprotocol volgens versie 8
 • BRC versie 8:  alle criteria worden overlopen met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzicht van versie 7

 

 

DUUR:1,5 dag (9u00-17u00 + 9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 23/10/2019 en 24/10/2019NAZARETH(Peter Maes)
 • 07/11/2019 en 08/11/2019– GROBBENDONK(Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

NOVEL FOODS & CLEAN LABEL @ Nazareth
okt 23 @ 9:00 am – 1:00 pm

Clean Label

Etikettering van levensmiddelen blijft een uitdaging. De Europese Verordening 1169/2011 garandeert dat de consument die informatie krijgt waar hij belang aan hecht en die voor hem noodzakelijk is. Bovendien moet deze informatie nauwkeurig, duidelijk en voor de consument gemakkelijk te begrijpen zijn en mag ze de consument niet misleiden. De vraag is of de consument door de bomen het bos nog ziet. Overdaad aan informatie, ellenlange ingrediëntenlijsten en complexe benamingen maken een voedingsmiddel ‘verdacht’ en zijn minder aantrekkelijk voor de consument. De trend naar ‘clean labels’is gezet. Maar is het een consumentenverhaal of een marketingverhaal?

Novel Foods

‘Novel Foods’ zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die binnen de EU vóór 15 mei 1997 niet in significante mate voor menselijke voeding werden gebruikt. Ze zijn verkregen uit nieuwe bronnen, zijn afkomstig uit landen buiten de EU of worden volgens een nieuwe methode geproduceerd. Om de consument te beschermen tegen voedingsmiddelen waarvan de veiligheid nog niet is aangetoond, moeten deze eerste een toelatingsprocedure doorlopen zoals beschreven in de Europese Verordening betreffende nieuwe voedingsmiddelen. Pas dan kunnen ze worden opgenomen in de Unielijst en als voedingsmiddel of ingrediënt in de EU verkocht worden. Eind oktober 2015 werd de bestaande Novel Food Verordening herzien. De nieuwe Verordening 2015/2283 die ingaat op 01/01/2018 omvat onder meer een nieuwe en vereenvoudigde goedkeuringsprocedure. Dit moet het op de markt brengen van nieuwe voedingsmiddelen en traditionele voedingsmiddelen uit derde landen versnellen en vergemakkelijken en nieuwe mogelijkheden bieden voor innovatie.

Doelstelling

Duiding geven over en inzicht verschaffen in:

 • de trend rond Clean Labels, de verwachtingen van klanten en consumenten, mogelijke alternatieven
 • de betekenis en de achtergrond van Novel Foods en de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van wetgeving

Inhoud

Clean Label

 • wat betekent ‘Clean Label’ ?
 • achtergrond en verwachting consument/klant
 • ingrediëntenlijst aanpassen (additieven, allergenen, …)
 • voedselveiligheid blijven garanderen
 • wat zijn mogelijke alternatieven?
 • voorbeelden

Novel Foods

 • wat zijn ‘Novel Foods’?
 • wettelijk kader
 • toelatingsprocedure
 • unielijst
 • voorbeelden (algen, insecten, nanomateriaal, …)

 

 

DUUR:1/2 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 23/10/2019NAZARETH(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
24
do
ALLERGENEN @ Nazareth
okt 24 @ 9:00 am – 5:00 pm

Voedselovergevoeligheid is een toenemend gezondheidsprobleem. Studies tonen aan dat het aantal mensen met een voedselallergie de laatste jaren sterk is gestegen. Allergenen maken dus een belangrijk onderdeel uit van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem.
Allergenenbeheer blijft echter een complexe uitdaging. In verordening 1169/2011 zijn wettelijke bepalingen vastgelegd voor etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen en informatieverstrekking bij niet voorverpakte voedingsmiddelen. Toch blijven er nog veel vragen onbeantwoord. Wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van kruiscontaminatie en hoe dient dit geëtiketteerd te worden en welke voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden? Beheer van allergenen gaat ook verder dan de wettelijke etiketteringsverplichtingen en omvat onder meer de uitwerking van een allergenenmanagementsysteem.

 

Deze geactualiseerde training wil een uitgebreid inzicht verschaffen in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de van kracht zijnde wetgeving en de implementatie van een allergenenbeheerssysteem aangevuld met een oefening waarin de VITAL-systematiek en –drempelwaarden worden uitgelegd en toegepast.

 

Doelstelling

Deze geactualiseerde training wil een uitgebreid inzicht verschaffen in de problematiek van voedselallergieën en allergenen, de van kracht zijnde wetgeving en de implementatie van een allergenenbeheerssysteem aangevuld met een oefening waarin de VITAL-systematiek en –drempelwaarden worden uitgelegd en toegepast.

 

Inhoud

 • Voedselallergieën en –intoleranties: wat houdt dit in?
 • Achtergrondinformatie en prevalentie
 • Overzicht van alle relevante allergenen (wettelijk bepaalde en andere), hun symptomen en voorkomen
 • Kruisbesmetting
  • risicobeoordelingsmethodiek VITAL
  • drempelwaarden
  • etikettering van kruisbesmetting
 • Wetgeving: relevante regelgeving m.b.t. allergenen (etikettering, ‘vrij van’ claims)
 • Eisen m.b.t. allergenen in BRC, IFS, FSSC 22000 en Simply OK
 • Allergenenbeleid
 • Allergenenbeheer
 • Testen: beschikbaarheid en valkuilen
 • Case en praktische oefening

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 24/10/2019NAZARETH(Dominique Delanghe)
 • 20/11/2019ROESELARE(Dominique Delanghe)
 • 06/12/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock

okt
25
vr
Food fraud & product integrity @ Grobbendonk
okt 25 @ 9:00 am – 5:00 pm

Wat is er nieuw rond voedselfraude? Op zich niets: frauderen met voedsel is van alle tijden en incidenten vinden met regelmaat plaats.
Het paardenvleesschandaal dat in 2013 Europa trof, heeft echter een verhoogde aandacht voor voedselfraude teweeggebracht. Maar ook andere incidenten, zoals de verontreiniging van melkpoeder met melamine en recent de fipronilcrisis en de Veviba vleesfraude, hebben de internationale pers beroerd en hebben er toe geleid dat voedselfraude wereldwijd als een significante dreiging gezien wordt voor de voedingsindustrie. Zowel de industrie als de regulerende instanties beginnen zich te realiseren dat de potentiële economische schade van voedselfraude en de impact ervan op de volksgezondheid zelfs vele malen hoger kan zijn dan deze van de reguliere ‘food safety’ issues waarop we ons nu reeds enkele decennia focussen.

In de GFSI Benchmarking Requirements versie 7.0 van februari 2017 werden 2 nieuwe sleutelelementen opgenomen omtrent Food Fraud: het uitvoeren van een ‘food fraud’ risicoanalyse en het nemen van geschikte maatregelen om de kans op voedselfraude te beperken. BRC, IFS en FSSC 22000 hebben onder andere in functie daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Ook de Europese Commissie heeft ondertussen nieuwe tools ontwikkeld in de strijd tegenvoedselfraude.

Daar waar voedselfraude zich voornamelijk richt op de grondstoffen, diensten en hun leveranciers, focust voedselintegriteitof productintegriteitzich op het eigen bedrijf en proces. Hoe garandeer ik een correct product dat in overeenstemming is met de claims die op de verpakking staan en met de afspraken die met de klant gemaakt werden? Ook dit is een eis uit BRC. AH en Delhaize gaan nog een stap verder en hebben een eigen productintegriteitsstandaard en -audit ontwikkeld: de PIA (product integrity audit) standaard.

 

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • de betekenis en de achtergrond van Food Fraud en Product Integrity
  • de mogelijke vormen van Food Fraud en de kwetsbaarheid van grondstoffen
  • de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden
  • de beschikbare systemen voor de risico-inschatting van Food Fraud
  • de AH en Delhaize PIA (product integrity audit) standaard
 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent ‘Food Fraud’ en productintegriteit.
 • Voorbereiding op een Product Integrity Audit.

Inhoud

Inleiding en definities

Deel I: Food Fraud

 • Historiek en recente ontwikkelingen
 • Fraudegevoelige voedingsmiddelen en triggers
 • Maatregelen vanuit de EU
 • Eisen vanuit GFSI, IFS, BRC
 • Food Fraud inbouwen in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Diverse methodes voor de risico-inschatting
 • Welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden?
 • Hoe pak je dit aan binnen uw organisatie? (interactieve oefening)

Deel II: Product Integrity

 • Situering
 • AH/Delhaize PIA standaard
 • Link met Food Safety Culture
 • Hoe pak je dit aan binnen uw organisatie? (interactieve oefening)

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 10/10/2019NAZARETH(Kristien Neyts)
 • 25/10/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)
 • 10/12/2019ROESELARE(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

TECHNISCHE DIENST: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN EEN KWALITEITS- EN VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM @ Nazareth
okt 25 @ 9:00 am – 1:00 pm

Hoewel de handelingen die door techniekers uitgevoerd worden, sterk verschillend zijn van de handelingen van productiemedewerkers, merken we dat de eisen die aan beiden gesteld worden op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid steeds dichter naar elkaar toe groeien.
Klanten stellen steeds meer specifieke eisen om voedselveiligheidsrisico’s vanuit deze technische hoek te voorkomen of tot een minimum te beperken.
De rol en de verantwoordelijkheid van de technische dienst in dit kader is immers niet te onderschatten.
Door een goed en correct ontwerp en technisch onderhoud van machines en installaties kunnen storingen en stilstanden of productverontreinigingen vermeden worden.
Anderzijds dient absoluut vermeden te worden dat technische interventies op zich een contaminatiebron zijn. Bewustmaking, gepaste voorzorgsmaatregelen en afspraken zijn bijgevolg noodzakelijk.

Doelstelling

Met deze opleiding willen we de medewerkers van de Technische Dienst er voldoende bewust van maken dat zij een essentiële schakel zijn binnen het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem. Hygiënebewustzijn, orde en netheid en communicatie met Productie en Kwaliteit zijn hierbij cruciaal.
Tevens zullen ook de basisprincipes van HACCP worden toegelicht zodat de cursisten voldoende basiskennis verwerven om de nodige ondersteuning en input te bieden binnen het HACCP-team van hun onderneming.

Inhoud

De opleiding omvat:

 • een basisuiteenzetting omtrent GMP-/HACCP en de mogelijke risico’s, specifiek toegespitst op de technische dienst
 • toe te passen regels omtrent orde en netheid, hygiëne, werkmethodiek van technische dienst- zowel in het atelier als in productie
 • aandachtspunten correctief onderhoud en optimalisatie vn het preventief onderhoud
 • vereisten vanuit normen en standaarden (BRC / IFS, FSSC 22000, Tesco) specifiek voor de technische dienst
 • vrijgave na onderhoud
 • vrijgave van nieuwe installaties
 • op te vragen specificaties/garanties voor machines/contactmaterialen
 • basisprincipes van HACCP en de rol van de technische dienst binnen het HACCP-team van de onderneming

 

 

DUUR:1/2 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 25/10/2019NAZARETH(Evelyne Heekhout)
 • 18/11/2019GROBBENDONK (Karin Vantilt)
 • 29/11/2019ROESELARE(Evelyne Heekhout)

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
30
wo
INTERNE AUDITOR HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000 @ Grobbendonk
okt 30 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

 • voldoen aan de eis van de ISO 9000/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 norm ivm kwalificatie van interne auditoren
 • voldoen aan de eis van de wetgeving ivm regelmatige verificatie van het HACCP systeem
 • zorgen voor een systematisch proces van continue verbetering in het bedrijf en het kwaliteitssysteem

Deze auditortraining komt hieraan tegemoet door het bijbrengen van noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes mbt:

 • achtergrond normen (HACCP, IFS, BRC, ISO 22 000, COMEOS) en wetgeving ivm voedselveiligheid
 • audittechnieken, sociale en communicatievaardigheden
 • uitvoering aan de hand van oefeningen en cases;
 • zodat na afloop de cursisten zelfstandig interne audits doeltreffend kunnen uitvoeren en zo effectief kunnen bijdragen aan de continue verbetering van het kwaliteitssyteem.

Voorkennis

 • noties GMP, HACCP
 • communicatief aangelegd zijn

Inhoud

Dag 1
Tijdens de eerste dag wordt de praktische kennis van GMP en HACCP aangescherpt aan de hand van cases, overleg en discussie. Tevens worden recente evoluties naar kwaliteitsnormen toegelicht (oa IFS/BRC/ISO 22000). Tijdens deze eerste dag wordt steeds de vertaling gemaakt naar het auditen van de verschillende besproken onderwerpen waarin het procesdenken en continu verbeteren centraal staan.

Dag 2
Het gehele auditproces wordt doorgenomen aan de hand van een case en enkele oefeningen, startend met de planning en voorbereiding van een audit. Een heleboel tips worden aangereikt in verband met de uitvoering, attitudes, sociale en communicatievaardigheden. Rapportering en opvolging van de resultaten komt in dag 3 aan bod.

Dag 3
Tijdens dag 3 krijgt u de kans om zelf te auditen. Deze audit wordt op camera vastgelegd en besproken. Confronterend maar bijzonder leerrijk !
De cases zijn gekozen uit zowel verse als droge voeding.
Extra aandacht wordt besteed aan het auditen van de CCP’s.
Opmerking: Bij iedere evolutie in wetgeving en/of normen, wordt steeds de meest recente informatie besproken.

 

 

DUUR:3 dagen (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 23 en 26/09/2019, 01/10/2019PUURS (Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 1, 8 en 15/10/2019ROESELARE(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 17, 22 en 29/10/2019 NAZARETH(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 30/10/2019, 04 en 06/11/2019 GROBBENDONK(Peter Maes – Karin Vantilt)
 • 22 en 27/11/2019, 03/12/2019HASSELT (Peter Maes – Karin Vantilt)

 

Bijkomende opties: opvolgingssessies – bedrijfsspecifiek

 • interne auditortraining op maat
 • live coaching van de auditoren in uw eigen bedrijf
  • indien gewenst is het mogelijk de auditoren te laten begeleiden door de coach, welke dan tijdens de audit feedback geven en onmiddellijk de auditoren bijsturen en zo een maximaal rendement te halen uit de interne audits.
 • uitwerken en beoordelen van auditoren
  • samen met de kwaliteitsmanager en/of directie kan tevens een systematiek voor beoordeling van de auditoren uitgewerkt worden aan de hand van de ISO 19011 norm voor auditing.
 • GMP-CCP audits
  • deze optie heeft tot doel de auditoren op maat te trainen in het auditeren in de bedrijfseigen GMP en CCP’s.
 • leveranciersaudits
  • met deze optie worden de auditoren inhouse gecoacht in het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van leveranciersaudits.

 

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
31
do
QUALITY MANAGER OF QUALITY ADMINISTRATOR & ROOT CAUSE ANALYSIS @ Nazareth
okt 31 @ 9:00 am – 5:00 pm

Het merendeel van de voedingsbedrijven beschikt momenteel over één of ander kwaliteitscertificaat.

Meestal waren het de klanten die de aanzet gaven om tot een dergelijke certificatie over te gaan. Het behouden van het certificaat wordt dan een belangrijke doelstelling binnen de organisatie. Jammergenoeg wordt vastgesteld dat de meeste bedrijven op dit niveau blijven hangen en de vele mogelijkheden die een kwaliteitsmanagement-systeem, als middel naar continue verbetering binnen de volledige organisatie, aanreikt, onbenut laten.

Kwaliteit wordt immers meer en meer gecontroleerd en steeds minder gemanaged.
Er worden massa’s data verzameld die vervolgens (verticaal) geklasseerd worden. Zo wordt te veel op korte termijn gewerkt en te weinig naar dieperliggende oorzaken gezocht om de problemen ten gronde aan te pakken. In plaats van aan brandpreventie te doen, haast men zich om overal de brandjes te gaan blussen.

De taak van Quality Manager dreigt zich bijgevolg steeds meer te beperken tot een (frustrerend) administratief gebeuren. De QAM wordt steeds minder gezien op de werkvloer en in de overige afdelingen.

Deze cursus wil enerzijds aan de deelnemers de mogelijkheid bieden om ervaringen uit the field, the do’s en don’ts, … uit te wisselen met collega’s, en wil hulpmiddelen aanreiken om de vicieuze administratieve cirkel te doorbreken
Anderzijds willen we de onontbeerlijke praktische kennis rond de root cause analysetechnieken aanleren. DE voorwaarde voor het realiseren van continu en duurzaam verbeteren.

 

Doelstelling

 • inzicht geven in wat Quality Management concreet betekent binnen een voedingsbedrijf
 • valkuilen en slaagfactoren
 • Quality Managers motiveren en zin geven om hun taak als manager in kwaliteit op te nemen

Inhoud

Q management

 • evolutie van kwaliteit in de voedingssector en de rol van de kwaliteitsmanager
 • voorwaarden voor een levend kwaliteitsmanagementsysteem
 • tools om kwaliteitsmanagement in praktijk om te zetten

Omkadering oorzaakanalyse

 • in algemene kwaliteitsprincipes (PDCA)
 • in normen vnl. BRC/IFS (cfr ook guideline BRC)

Probleemoplossingstechnieken:

 • SORA (Symptoom Oorzaak Remedie Actie)
 • 8D
 • Ishikawa (visgraatanalyse) – brainstorming en 5wh
 • Pareto analyse
 • Types acties + methodiek hoe in praktijk brengen

Oefening(en)

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 31/10/2019NAZARETH (Peter Maes)
 • 04/12/2019GROBBENDONK(Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

nov
4
ma
ISO 22000-norm / FSSC 22000 standaard NIEUW: versie 5 @ Puurs
nov 4 @ 9:00 am – 5:00 pm

In februari 2010, werd het FSSC (Food Safety System Certificate) 22000, dat ISO 22000 combineert met Technical Standard 22002-1 (vroeger PAS 220 (prp bijlage)), aanvaard door het GFSI. Daardoor kreeg ISO 22000 terug meer aandacht als alternatief voor de BRC & IFS standaarden want ISO 22000 alleen, is niet erkend door GFSI.
De ISO 22000 norm, die in september 2005 gepubliceerd werd, stelt eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid gericht op alle schakels in de voedselketen.
In juni 2018 werd versie 2 van de ISO 22000 gepubliceerd, die moet ingevoerd worden voor juni 2021. De eerste FSSC audit versie 5 is verplicht vanaf 1/1/20.
Deze norm voor managementsystemen combineert ‘the best of both worlds’: concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.
ISO 22000 biedt daarmee een antwoord op de internationale vraag naar een certificeerbare norm die pre-requisites, HACCP, en managementelementen combineert tot een efficiënte managementsysteemnorm voor voedselveiligheid.

 

Doelstelling

Heel wat voedingsbedrijven worden geconfronteerd met verschillende normen zoals BRC, IFS, HACCP en nu ook ISO 22000/FSSC 22000. Via deze opleiding wensen we een praktisch hulpmiddel aan te bieden om de ISO 22000 en de FSSC 22000 te begrijpen.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

 • kennisoverdracht inzake de ISO 22000 (versie 2018) / FSSC 22000 (versie 5) standaard
 • evaluatie van uw eigen kwaliteitszorgsysteem (BRC/IFS/HACCP/ISO 9001/FSSC versie 4.1) ten opzichte van de eisen van de FSSC 22000 versie 5

Inhoud

 • ISO 22000/FSSC 22000: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • FSSC 22000 versie 5: alle criteria worden praktisch overlopen ook die van ISO 22000 versie 2018
 • overeenkomsten en verschillen met BRC / IFS worden toegelicht
 • ISO 22000/FSSC 22000 audit

Voorkennis

Kennis van HACCP, GMP en kwaliteitsmanagement is wenselijk

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 04/11/2019PUURS (Evelyne Heekhout)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268