Kalender

sep
13
vr
WATERKWALITEIT IN DE VOEDINGSINDUSTRIE @ Nazareth
sep 13 @ 9:00 am – 1:00 pm

Het FAVV heeft op 28/7/2017 een omzendbrief gepubliceerd ter verduidelijking van het KB van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water. Voor bedrijven die gebruik maken van ander water dan leidingwater of die leidingwater zelf nog behandelen (ontharden, verwarmen, ontsmetting met ozon, UV-stalen, biociden, mechanische filtratie, filtratie door omgekeerde osmose, filtratie met actieve kool, opslag), blijven er nog heel wat vragen. Door deze onduidelijkheid voeren heel wat bedrijven ook teveel en onnodige analyses uit.

Bovendien is ondertussen ook het KB van 31 mei 2016 betreffende de controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie van toepassing voor bedrijven die ander water dan leidingwater gebruiken. Dit KB is een omzetting van Richtlijn 2013/51/EURATOM van 22/10/2013 en valt onder de bevoegdheid van het FANC.
Deadline was 28/12/2016. Echter, niet alle bedrijven zijn hier al in mee.

 

Doelgroep

 • De opleiding richt zich voornamelijk tot kwaliteits- en productieverantwoordelijken van bedrijven die behandeld leidingwater of ander water dan leidingwater gebruiken.
 • Voor bedrijven die enkel onbehandeld leidingwater gebruiken, bevat de omzendbrief van het FAVV van 28/7/17 mbt het KB van 14/01/2002 weinig nieuwe informatie.
 • Zij moeten geen bijkomende controles doen.Wel van toepassing voor bedrijven die leidingwater gebruiken en dit zelf nog behandelen en bedrijven die ander water dan leidingwater gebruiken.
 • Het KB van 31 mei 2016 (radioactieve stoffen) is niet van toepassing voor bedrijven die enkel werken met leidingwater (al dan niet nog zelf behandeld).

Inhoud

 • Inleiding: de verschillende soorten water en definities van water die in de diverse wetgevingen gebruikt worden.
 • Drinkwaterkwaliteit: vereisten uit de hygiëneverordeningen 852/2004 en 853/2004 met betrekking tot drinkwater.
 • KB van 14/01/2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water : korte toelichting.
 • Omzendbrief FAVV (PCCB/S3/ENE/140519) van 28/07/2017
 • Praktische oefening: opstellen van een bedrijfseigen analyseplan
  • Met de cursisten wordt de oefening gemaakt en een analyseplan opgesteld voor hun eigen bedrijfssituatie.
  • De cursisten dienen hiervoor volgende info mee te brengen naar de opleiding:
   • welke soorten water hebben ze: behandeld leidingwater, putwater, oppervlaktewater, regenwater, recyclagewater
   • indien behandeld leidingwater: welke behandelingen?
   • gemiddeld volume verbruikt water per dag berekend over een kalenderjaar (gebruikte volumes uit 1 of meerdere bronnen of putten waarvan het water min of meer van uniforme kwaliteit is).
  • Omzendbrief FAVV van 06/02/2015 betreffende de aanvraag tot vrijstelling
  • Toekomstige ontwikkelingen
  • Controle van radioactieve stoffen in water bestemd voor menselijke consumptie – KB van 31 mei 201Toelichting van het KB + toelichting van de website van het FANC en de info die daar te vinden is.
  • Andere aandachtspunten met betrekking tot water en voedselveiligheid.
   • Eisen die bijkomend gesteld worden vanuit commerciële standaarden (BRC/IFS)

 

DUUR: 0,5dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 13/09/2019NAZARETH (Kristien Neyts)
 • 20/11/2019GROBBENDONK(Kristien Neyts)

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

sep
19
do
FSMA – PCQI @ Nazareth
sep 19 @ 9:00 am – 5:00 pm

Op 4 januari 2011 bekrachtigde voormalig president Obama de Food Safety Modernization Act, afgekort FSMA. Deze nieuwe regeling heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS beter te borgen. Hierbij wordt de focus verlegd van reactie op incidenten naar een preventieve en risicogebaseerde benadering; een aanpak die in Europa eigenlijk reeds lang van toepassing is.
De FSMA en de gerelateerde richtlijnen gelden zowel voor bedrijven uit de VS als voor bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS. Wanneer uw bedrijf exporteert naar de VS of plannen heeft om dit te doen, zal ook u moeten aantonen dat u voldoet aan de FSMA-eisen.
De FSMA wordt stapsgewijs ingevoerd. Voor grote bedrijven met meer dan 500 werknemers is de ingangsdatum 19 september 2016. Voor bedrijven met minder dan 500 werknemers is dat 19 september 2017. Zeer kleine bedrijven met een omzet minder dan 1 miljoen dollar krijgen tijd tot 19 september 2018.
Een belangrijke eis is dat elk bedrijf moet beschikken over een Preventive Controls Qualified Individual of PCQI. Dit is een persoon die verantwoordelijk is voor de opzet en het onderhoud van het voedselveiligheidssysteem.
Volgens de FSMA definitie is kwalificatie tot PCQI mogelijk op verschillende manieren:
‘PCQI: A qualified inidividual who has successfully completed training in the development and application of risk-based preventive controls at least equivalent to that received under a standardized curriculum recognized as adequate by FDA or is otherwise qualified through job experience to develop and apply a food safety system.’
De ‘standardized curriculum’ zoals in de definitie vermeld, is de training ontwikkeld door de Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA), goedgekeurd door de FDA en met een officieel FSPCA PCQI certificaat. Deze training duurt echter 2,5 dag en omvat voor GFSI-gecertificeerde bedrijven zeer veel gekende informatie. Bovendien geeft de FDA op haar website heel duidelijk aan dat er geen certificaat vereist wordt en dat de beoordeling van de competentie van de PCQI voornamelijk gebeurt op basis van de kwaliteit en correctheid van het Food Safety Plan (= HACCP-plan in overeenstemming met de FSMA) opgesteld voor de exportproducten.
Met deze opleiding willen we u een beknopte versie en valabel alternatief bieden voor de hierboven vermelde training met nadruk op de nieuwe, specifieke FDA-eisen en termen en op de eventuele gevolgen voor uw huidig voedselveiligheidsmanagementsysteem: zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke zijn dit dan? U krijgt de nodige informatie en handvaten om de FDA tijdens een audit overtuigend te woord te staan, een conform ‘food Safety Plan’ voor te leggen en uw competentie als PCQI aan te tonen.

 

Deelnemers dienen reeds voldoende kennis te hebben van de HACCP-principes en de toepassing ervan

 

Inhoud

 • FDA Food Safety Modernization Act: inleiding en definities
 • Het ‘Food Safety Plan’
 • GMPs en basisvoorwaardenprogramma’s
 • De 4 soorten ‘Preventive Controls’:
  • Process preventive controls
  • Sanitation preventive controls
  • Allergen preventive controls
  • Supply-chain preventive controls
 • Preventive Control management elementen
 • ‘Foreign Supplier Verification Program’ (FSVP)
 • Recall-plan
 • ‘Intentional adulteration’: eisen in de FSMA omtrent Food Defense
 • Overeenkomsten en verschillen met de eisen van BRC, IFS, FSSC 22000
 • Welke aanpassingen zijn nodig aan het eigen voedselveiligheidsmanagementsysteem (interactieve oefening en bespreking in groep) ?
 • Conclusies

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 19/09/2019NAZARETH (Kristien Neyts)
 • 07/11/2019ROESELARE(Kristien Neyts)
 • 13/12/2019GROBBENDONK (Karin Vantilt)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

sep
23
ma
INTERNE AUDITOR HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000 @ Puurs
sep 23 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

 • voldoen aan de eis van de ISO 9000/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 norm ivm kwalificatie van interne auditoren
 • voldoen aan de eis van de wetgeving ivm regelmatige verificatie van het HACCP systeem
 • zorgen voor een systematisch proces van continue verbetering in het bedrijf en het kwaliteitssysteem

Deze auditortraining komt hieraan tegemoet door het bijbrengen van noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes mbt:

 • achtergrond normen (HACCP, IFS, BRC, ISO 22 000, COMEOS) en wetgeving ivm voedselveiligheid
 • audittechnieken, sociale en communicatievaardigheden
 • uitvoering aan de hand van oefeningen en cases;
 • zodat na afloop de cursisten zelfstandig interne audits doeltreffend kunnen uitvoeren en zo effectief kunnen bijdragen aan de continue verbetering van het kwaliteitssyteem.

Voorkennis

 • noties GMP, HACCP
 • communicatief aangelegd zijn

Inhoud

Dag 1
Tijdens de eerste dag wordt de praktische kennis van GMP en HACCP aangescherpt aan de hand van cases, overleg en discussie. Tevens worden recente evoluties naar kwaliteitsnormen toegelicht (oa IFS/BRC/ISO 22000). Tijdens deze eerste dag wordt steeds de vertaling gemaakt naar het auditen van de verschillende besproken onderwerpen waarin het procesdenken en continu verbeteren centraal staan.

Dag 2
Het gehele auditproces wordt doorgenomen aan de hand van een case en enkele oefeningen, startend met de planning en voorbereiding van een audit. Een heleboel tips worden aangereikt in verband met de uitvoering, attitudes, sociale en communicatievaardigheden. Rapportering en opvolging van de resultaten komt in dag 3 aan bod.

Dag 3
Tijdens dag 3 krijgt u de kans om zelf te auditen. Deze audit wordt op camera vastgelegd en besproken. Confronterend maar bijzonder leerrijk !
De cases zijn gekozen uit zowel verse als droge voeding.
Extra aandacht wordt besteed aan het auditen van de CCP’s.
Opmerking: Bij iedere evolutie in wetgeving en/of normen, wordt steeds de meest recente informatie besproken.

 

 

DUUR:3 dagen (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 23 en 26/09/2019, 01/10/2019PUURS (Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 1, 8 en 15/10/2019ROESELARE(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 17, 22 en 29/10/2019 NAZARETH(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 30/10/2019, 04 en 06/11/2019 GROBBENDONK(Peter Maes – Karin Vantilt)
 • 22 en 27/11/2019, 03/12/2019HASSELT (Peter Maes – Karin Vantilt)

 

Bijkomende opties: opvolgingssessies – bedrijfsspecifiek

 • interne auditortraining op maat
 • live coaching van de auditoren in uw eigen bedrijf
  • indien gewenst is het mogelijk de auditoren te laten begeleiden door de coach, welke dan tijdens de audit feedback geven en onmiddellijk de auditoren bijsturen en zo een maximaal rendement te halen uit de interne audits.
 • uitwerken en beoordelen van auditoren
  • samen met de kwaliteitsmanager en/of directie kan tevens een systematiek voor beoordeling van de auditoren uitgewerkt worden aan de hand van de ISO 19011 norm voor auditing.
 • GMP-CCP audits
  • deze optie heeft tot doel de auditoren op maat te trainen in het auditeren in de bedrijfseigen GMP en CCP’s.
 • leveranciersaudits
  • met deze optie worden de auditoren inhouse gecoacht in het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van leveranciersaudits.

 

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

sep
27
vr
CLAIMS @ Nazareth
sep 27 @ 9:00 am – 1:00 pm

De Europese FIC Verordening 1169/2011 regelt welke informatie verplicht op het etiket moet aangebracht worden. Daarnaast laat die verordening ook ruimte voor het aanbrengen van vrijwillige informatie. Claims behoren tot die vrijwillige informatie.

Een etiket is immers het ideale middel om het product te promoten en de specifieke eigenschappen van het product te benadrukken. Productmarketeers maken hier bijgevolg handig gebruik van. Maar over welk speelveld beschikt men? De grens tussen misleiding en toepassing van de wetgeving is vaak erg dun. Interpreteert de consument de etiketten op een foute manier of gaat de industrie in de fout?

De claimsverordening 1924/2006 regelt het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims waardoor ook die vrijwillige informatie aan regels gebonden is. In het merendeel van de gevallen zijn die regels duidelijk; een aantal regels is echter voor interpretatie vatbaar en wordt bijgevolg ook in de verschillende lidstaten anders geïnterpreteerd.

Naast voedings- en gezondheidsclaims is er nog een heel ruim aanbod aan labels en keurmerken. Klanten stellen steeds vaker eisen omtrent het gebruik of de productie van grondstoffen of eindproducten waaraan claims, labels of keurmerken gelinkt zijn: biologisch, RSPO, ambachtelijk, vegetarisch, glutenvrij … Het aanbod is quasi oneindig maar ziet de consument door de bomen het bos nog? Bovendien stelt het gebruik van claims en keurmerken ook bijkomende eisen aan het productieproces en de kwaliteitsborging. Het is immers uw taak om aan te tonen dat de gebruikte beweringen ook in overeenstemming zijn met het geleverde product. Validatie en ‘identity preservation’ zijn hiervoor noodzakelijk.

 

 

Doelstelling

Duidelijk inzicht verschaffen in:

 • de Europese Verordening 1924/2006 en de voorwaarden om voedings- en gezondheidsclaims te mogen gebruiken;
 • de link met andere wetgevingen;
 • andere claims, labels en keurmerken die op de markt zijn;
 • de toepassing en de beheersing in de praktijk.

Inhoud

 • Inleiding & Definities
 • Voedings- en gezondheidsclaims
  • Claimsverordening 1924/2006
  • Voedingsclaims
  • Gezondheidsclaims
  • Link met Verordening 1169/2011
 • Andere wetgeving gerelateerd aan V&G-claims
 • Biologisch
 • Geografische claims
 • GMO/GGO
 • Keurmerken
 • Religieuze claims
 • Eisen vanuit BRC/IFS
 • Validatie en beheersing van claims en ‘Identity Preserved’
 • Conclusie

 

DUUR:0,5 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 27/09/2019NAZARETH(Kristien Neyts)
 • 28/11/2019GROBBENDONK(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
1
di
INTERNE AUDITOR HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000 @ Roeselare
okt 1 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

 • voldoen aan de eis van de ISO 9000/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 norm ivm kwalificatie van interne auditoren
 • voldoen aan de eis van de wetgeving ivm regelmatige verificatie van het HACCP systeem
 • zorgen voor een systematisch proces van continue verbetering in het bedrijf en het kwaliteitssysteem

Deze auditortraining komt hieraan tegemoet door het bijbrengen van noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes mbt:

 • achtergrond normen (HACCP, IFS, BRC, ISO 22 000, COMEOS) en wetgeving ivm voedselveiligheid
 • audittechnieken, sociale en communicatievaardigheden
 • uitvoering aan de hand van oefeningen en cases;
 • zodat na afloop de cursisten zelfstandig interne audits doeltreffend kunnen uitvoeren en zo effectief kunnen bijdragen aan de continue verbetering van het kwaliteitssyteem.

Voorkennis

 • noties GMP, HACCP
 • communicatief aangelegd zijn

Inhoud

Dag 1
Tijdens de eerste dag wordt de praktische kennis van GMP en HACCP aangescherpt aan de hand van cases, overleg en discussie. Tevens worden recente evoluties naar kwaliteitsnormen toegelicht (oa IFS/BRC/ISO 22000). Tijdens deze eerste dag wordt steeds de vertaling gemaakt naar het auditen van de verschillende besproken onderwerpen waarin het procesdenken en continu verbeteren centraal staan.

Dag 2
Het gehele auditproces wordt doorgenomen aan de hand van een case en enkele oefeningen, startend met de planning en voorbereiding van een audit. Een heleboel tips worden aangereikt in verband met de uitvoering, attitudes, sociale en communicatievaardigheden. Rapportering en opvolging van de resultaten komt in dag 3 aan bod.

Dag 3
Tijdens dag 3 krijgt u de kans om zelf te auditen. Deze audit wordt op camera vastgelegd en besproken. Confronterend maar bijzonder leerrijk !
De cases zijn gekozen uit zowel verse als droge voeding.
Extra aandacht wordt besteed aan het auditen van de CCP’s.
Opmerking: Bij iedere evolutie in wetgeving en/of normen, wordt steeds de meest recente informatie besproken.

 

 

DUUR:3 dagen (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 23 en 26/09/2019, 01/10/2019PUURS (Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 1, 8 en 15/10/2019ROESELARE(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 17, 22 en 29/10/2019 NAZARETH(Peter Maes – Dominique Delanghe)
 • 30/10/2019, 04 en 06/11/2019 GROBBENDONK(Peter Maes – Karin Vantilt)
 • 22 en 27/11/2019, 03/12/2019HASSELT (Peter Maes – Karin Vantilt)

 

Bijkomende opties: opvolgingssessies – bedrijfsspecifiek

 • interne auditortraining op maat
 • live coaching van de auditoren in uw eigen bedrijf
  • indien gewenst is het mogelijk de auditoren te laten begeleiden door de coach, welke dan tijdens de audit feedback geven en onmiddellijk de auditoren bijsturen en zo een maximaal rendement te halen uit de interne audits.
 • uitwerken en beoordelen van auditoren
  • samen met de kwaliteitsmanager en/of directie kan tevens een systematiek voor beoordeling van de auditoren uitgewerkt worden aan de hand van de ISO 19011 norm voor auditing.
 • GMP-CCP audits
  • deze optie heeft tot doel de auditoren op maat te trainen in het auditeren in de bedrijfseigen GMP en CCP’s.
 • leveranciersaudits
  • met deze optie worden de auditoren inhouse gecoacht in het voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van leveranciersaudits.

 

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
8
di
VREEMDE VOORWERPEN @ Grobbendonk
okt 8 @ 9:00 am – 5:00 pm

Welke bedrijf heeft niet het verminderen van vreemde voorwerpen in zijn objectieven staan?
Deze cursus wil u tips geven omtrent het vermijden van vreemde voorwerpen, de toestellen die hierbij kunnen helpen evenals de normen, de controle én de preventieve maatregelen.
Verder wordt er ook voldoende aandacht besteed aan de alle verschillende normen en klantspecifieke eisen en vooral hoe door het bos de bomen nog te zien.

 

Inhoud

Tijdens de opleiding komn volgende onderwerpen aan bod:

 • Inleiding
  • recalls / vreemde voorwerpen in de pers
  • wat zijn de meest voorkomende vreemde voorwerpen?
  • oorzaken (grondstoffen / intern)
 • Toestellen en methodes om vreemde voorwerpen te verwijderen en/of te detecteren
  • visuele controle
  • magneten
  • zeven en filters
  • metaaldetectoren
  • X-ray
  • optische sorteerinstallaties

Hiervan wordt een korte technische toelichting gegeven ivm de werking, toepassing, welke methode beste geschikt is voor welk type vreemde voorwerpen evenals enkele aandachtspunten bij de toepassing en controle ervan.

 • HACCP: vreemde voorwerpen in de risicoanalyse
  • Hoe gevaarlijk zijn ze nu eigenlijk en wat zijn de mogelijke gevolgen?
  • Benadering indien toestellen niet mogelijk zijn
  • Welke normen hanteer je het best?
  • Hoe valideer je de verschillende systemen?
 • Normeisen BRC / IFS / FSSC 22000 en bijhorende guidelines
  • IFS Foreign Body Management Guideline
  • BRC Best Practice Guideline for foreign body detection
 • Klantspecifieke eisen
 • Maatregelen ter preventie van vreemde voorwerpen o.a. dagelijkse controles, inspecties, audits
 • Vreemde voorwerpen als onderwerp van opleidingen
 • Case study

 

 

DUUR: 1dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 08/10/2019GROBBENDONK(Dominique Delanghe)
 • 17/12/2019NAZARETH(Dominique Delanghe)

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
9
wo
IFS-STANDAARD @ Grobbendonk
okt 9 @ 9:00 am – 5:00 pm

Doelstelling

 • kritische inzicht geven in de IFS 6.1 standaard
 • verschilpunten qua auditprotocol en alle criteria ten opzichte van versie 6
 • in welke mate is uw systeem conform IFS versie 6.1 zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • IFS audit intern kunnen begeleiden
 • IFS gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren / te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma :

 • IFS: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • IFS auditprotocol volgens 6.1
 • IFS versie 6.1: alle criteria worden overlopen met bijzondere aandacht voor de wijzigingen ten opzichte van versie 6

 

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 09/10/2019GROBBENDONK(Peter Maes)
 • 14/11/2019NAZARETH (Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
10
do
BRC-STANDAARD versie 8: wat is nieuw tov versie 7? @ Grobbendonk
okt 10 @ 9:00 am – 1:00 pm

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 25 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Voor cursisten die nog niet voldoende vertrouwd zijn met de BRC-standaard of met BRC-audits, verwijzen we graag naar onze training ‘BRC 8 volledig’.

 

Vereiste voorkennis

Een goede praktische kennis van BRC 7 vermits we enkel ingaan op de verschilpunten in versie 8 ten opzichte van versie 7.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in de BRC 8 standaard
 • alle verschilpunten en opzichte van versie 7 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC auditprotocol: enkel de verschilpunten in auditprotocol ten opzichtevan versie 7
 • BRC criteria versie 8:  enkel de gewijzigde criteria worden kritisch overlopen

 

 

DUUR: 0,5 dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 10/10/2019GROBBENDONK(Peter Maes)
 • 12/11/2019 – NAZARETH (Peter Maes)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

Food fraud & product integrity @ Nazareth
okt 10 @ 9:00 am – 5:00 pm

Wat is er nieuw rond voedselfraude? Op zich niets: frauderen met voedsel is van alle tijden en incidenten vinden met regelmaat plaats.
Het paardenvleesschandaal dat in 2013 Europa trof, heeft echter een verhoogde aandacht voor voedselfraude teweeggebracht. Maar ook andere incidenten, zoals de verontreiniging van melkpoeder met melamine en recent de fipronilcrisis en de Veviba vleesfraude, hebben de internationale pers beroerd en hebben er toe geleid dat voedselfraude wereldwijd als een significante dreiging gezien wordt voor de voedingsindustrie. Zowel de industrie als de regulerende instanties beginnen zich te realiseren dat de potentiële economische schade van voedselfraude en de impact ervan op de volksgezondheid zelfs vele malen hoger kan zijn dan deze van de reguliere ‘food safety’ issues waarop we ons nu reeds enkele decennia focussen.

In de GFSI Benchmarking Requirements versie 7.0 van februari 2017 werden 2 nieuwe sleutelelementen opgenomen omtrent Food Fraud: het uitvoeren van een ‘food fraud’ risicoanalyse en het nemen van geschikte maatregelen om de kans op voedselfraude te beperken. BRC, IFS en FSSC 22000 hebben onder andere in functie daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Ook de Europese Commissie heeft ondertussen nieuwe tools ontwikkeld in de strijd tegenvoedselfraude.

Daar waar voedselfraude zich voornamelijk richt op de grondstoffen, diensten en hun leveranciers, focust voedselintegriteitof productintegriteitzich op het eigen bedrijf en proces. Hoe garandeer ik een correct product dat in overeenstemming is met de claims die op de verpakking staan en met de afspraken die met de klant gemaakt werden? Ook dit is een eis uit BRC. AH en Delhaize gaan nog een stap verder en hebben een eigen productintegriteitsstandaard en -audit ontwikkeld: de PIA (product integrity audit) standaard.

 

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • de betekenis en de achtergrond van Food Fraud en Product Integrity
  • de mogelijke vormen van Food Fraud en de kwetsbaarheid van grondstoffen
  • de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden
  • de beschikbare systemen voor de risico-inschatting van Food Fraud
  • de AH en Delhaize PIA (product integrity audit) standaard
 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent ‘Food Fraud’ en productintegriteit.
 • Voorbereiding op een Product Integrity Audit.

Inhoud

Inleiding en definities

Deel I: Food Fraud

 • Historiek en recente ontwikkelingen
 • Fraudegevoelige voedingsmiddelen en triggers
 • Maatregelen vanuit de EU
 • Eisen vanuit GFSI, IFS, BRC
 • Food Fraud inbouwen in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Diverse methodes voor de risico-inschatting
 • Welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden?
 • Hoe pak je dit aan binnen uw organisatie? (interactieve oefening)

Deel II: Product Integrity

 • Situering
 • AH/Delhaize PIA standaard
 • Link met Food Safety Culture
 • Hoe pak je dit aan binnen uw organisatie? (interactieve oefening)

 

DUUR:1 dag (9u00-17u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 10/10/2019NAZARETH(Kristien Neyts)
 • 25/10/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)
 • 10/12/2019ROESELARE(Kristien Neyts)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268

okt
15
di
VERPAKKING EN ANDERE MATERIALEN IN CONTACT MET VOEDING @ Nazareth
okt 15 @ 9:00 am – 1:00 pm

In 2009 was migratie van chemicaliën uit verpakking naar voeding toe een van de belangrijke oorzaken van veelal zeer dure recalls. In 2008 bedroeg dit maar liefst 9 % van het totaal aantal recalls op europees niveau. Om dit te vermijden dienen we in de voedingsindustrie voldoende garanties te krijgen van de verpakkingsfabrikanten ivm voedingsgeschiktheid. Maar de wetgeving is uitgebreid, attesten veelal onduidelijk en migratietesten zijn duur.

Doelstelling

Deze cursus wenst – zonder diep in te gaan op specifieke verpakkingsmethoden- een overzicht te bieden van de huidige wetgeving en normen en hun interpretatie en toepassing. De bedoeling is voldoende achtergrondinformatie te bieden zodat voldaan kan worden aan de huidige eisen van klanten en wetgever.

Inhoud

 • inleiding en situering
 • verschillende contactmaterialen en hun eigenschappen
 • enkele veel voorkomende additieven, contaminanten, zware metalen en hun toxiciteit
 • wetgeving: evolutie, huidige europese en belgische wetgeving, overzicht
  • overzicht europese wetgevingen
  • basisverordening 1935/2004, inclusief eisen ivm tracering
  • Good Manufacturing Practices in de verpakkingsindustrie
  • Europese Verordening 10/2011 ivm plastiek verpakking en coatings
  • specifieke wetgeving: actieve en intelligente verpakkingen, geregenereerde cellulosefilm, gerecycleerde plastic, elastomeren en rubbers, keramiek, weekmakers
  • verdere evoluties
 • normen
  • interpretatie eisen BRC, IFS, ISO 22000
  • BRC IOP
 • migratietesten: welke zijn nodig (VO 10/2011), simulanten, migratielimieten

 

 

DUUR: 1/2dag (9u00-13u00)

 

DATA, LOCATIES EN TRAINERS:

 • 15/10/2019NAZARETH(Dominique Delanghe)
 • 04/12/2019GROBBENDONK(Karin Vantilt)

 

INSCHRIJVENvia Alimento– contactpersoon: Tom De Cock– 0473 654 268