Opleiding Quality Coaching

Quality Coaching biedt een breed gamma open en bedrijfsinterne opleidingen aan, zowel voor het management, het kaderpersoneel als de arbeiders.

Hierbij streven de trainers steeds naar op maat gemaakte, kwalitatief hoogstaande, heldere, gedocumenteerde, actuele en praktijkgerichte opleidingen.

De opleidingen kunnen aangeboden worden in het Nederlands, Frans en Engels.

Quality Coaching gaat graag samen met u op zoek om de opleidingen voor iedereen verstaanbaar en leerrijk te maken.

De opleidingen in open aanbod worden aangeboden via Alimento. Een korte omschrijving van de opleidingen en het actuele aanbod vindt u hieronder:

5S : FUNDAMENT VAN UW VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM

 • Algemene kennismaking

Doelstelling is om kennis te maken met de principes en de werkwijzen toe te lichten (adhv praktische voorbeelden) zodat elke cursist een duidelijk zicht heeft op de mogelijkheden die kunnen uitgebouwd worden met deze methodiek. De basisvoorwaarden worden toegelicht evenals de procesmatige opbouw van een 5S project.

 • Toelichting van de kritische succesfactoren en de mogelijke valkuilen

Bij de invoering van 5S hebben we vaak te maken met veranderingen waarbij zowel middelen, organisatorische als menselijke aspecten aan bod komen. De belangrijkste valkuilen worden hier nader belicht.

 • Toelichting bij de keuze van een geschikt proefproject

Er worden voorbeelden gegeven van welke de aandachtspunten zijn bij het kiezen van een proefproject.

ALLERGENEN: ALLERGENENMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

Correcte informatie omtrent aan- of afwezigheid van allergenen is voor sommige consumenten een zaak van leven of dood. Als producent mogen we hier niet lichtzinnig mee omgaan. Via risicoanalyse, voorzorgsmaatregelen en beheersmaatregelen willen we aan de consument kunnen garanderen dat de allergeneninformatie betrouwbaar is. Een goed onderbouwd en goed werkend allergenenmanagementsysteem is onmisbaar als we deze doelstelling willen bereiken.

Doelstelling

Hoe voeren we een risicoanalyse uit, wat zijn de pijlers van een allergenenmanagementsysteem, hoe zetten we dit om in de praktijk en hoe zorgen we er voor dat we via een goed werkend allergenenmanagementsysteem correcte allergeneninformatie ter beschikking stellen van de klant/consument?

Doelgroep

Alle personen binnen de onderneming die betrokken zijn bij het allergenenmanagement: kwaliteitsverantwoordelijken, productieverantwoordelijken, verantwoordelijken ontwerp en ontwikkeling, aankoopverantwoordelijken, verantwoordelijken specificatiebeheer, …
Er wordt verondersteld dat de fundamentele kennis omtrent allergenen zoals die aangereikt wordt in de cursus ALLERGENEN: FUNDAMENTELE KENNIS, gekend is.

Inhoud

 • Allergenenmanagement: wat? hoe? waarom?
 • Verschillende soorten allergeneninfo op het etiket
 • Problematiek van kruisbesmetting
  • Evolutie in de regelgeving (EU, FAVV, FAO/WHO)
  • Drempelwaarden / referentiedosissen / actiegrenzen (Vital, FAVV, NVWA, FAO/WHO)
 • Allergenenmanagement in de praktijk:
  • Beleid
  • Simply OK / Codex Alimentarius
  • Beheer grondstofinformatie
  • Receptuurbeheer
  • Correct ontwerp en beheer etiketinformatie
  • Verwisseling voorkomen
  • Kruiscontaminatie voorkomen
 • Risicoanalyse
 • Certificering en claims
  • BRCGS, IFS, FSSC 22000
  • Simply OK
  • ‘Free from’ claims
 • Analysemethoden en testen + valkuilen
 • Te verwachten

ALLERGENEN: FUNDAMENTELE KENNIS

Allergenen zijn niet meer weg te denken uit de voedingssector. Studies tonen aan dat voedselovergevoeligheid een toenemend gezondheidsprobleem is en dat het aantal mensen met een voedselallergie nog steeds stijgt.

Ook het aantal recalls en waarschuwingen als gevolg van foute of onvolledige allergeneninformatie, toont aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is om het risico op allergenen goed te managen.

Daarom is het van essentieel belang dat er in uw bedrijf voldoende kennis aanwezig is over allergenen. Kennis die niet enkel beperkt moet blijven tot de kwaliteitsdienst maar aanwezig moet zijn doorheen de verschillende afdelingen in het bedrijf en die nodig is om risico’s in te schatten, productieplanning te maken, medewerkers te sensibliseren, grondstofspecificaties te beoordelen, etiketten op te maken, reiniging te plannen en te beoordelen, … Kortom, fundamentele kennis als element van uw voedselveiligheidsmanagementsysteem en uw voedselveiligheidscultuur.

Doelstelling

De vereiste fundamentele kennis bijbrengen omtrent allergenen en de hiermee gerelateerde wetgeving als basis voor het inschatten van risico’s, het beoordelen van grondstofspecificaties, de opmaak van etiketten, het sensibiliseren van medewerkers en het uitwerken van een doeltreffend allergenenmanagementsysteem (zie de cursus ALLERGENENMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK).

Doelgroep

Deze cursus is gericht op alle medewerkers in de voedingsindustrie die een grondige basiskennis willen verwerven van allergenen en de hiermee gerelateerde wetgeving.
Start u als kwaliteitsmedewerker of wenst u als medewerker ontwerp en ontwikkeling, aankoop, specificatiebeheer of als eerstelijnsverantwoordelijke productie een grondige basiskennis te verwerven van allergenen en de van toepassing zijnde wetgeving, dan is deze cursus voor u geschikt.
Beschikt u reeds over voldoende basiskennis of wenst u zich na deze cursus nog verder te verdiepen, dan verwijzen we graag naar de cursus ALLERGENENMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK waar uitgebreid ingegaan wordt op allergenenmanagement.

Inhoud

 • Voedselallergieën en –intoleranties: wat houdt dit in?
 • Achtergrondinformatie en prevalentie
 • Overzicht van alle relevante allergenen (de 14 Europese en andere), hun symptomen en voorkomen
 • Wetgeving: relevante regelgeving m.b.t. allergenen (etikettering, ‘vrij van’ claims)
 • Praktische oefening

BEWUST OMGAAN MET BASISVOORWAARDEN VOOR VOEDSELVEILIGHEID OP DE WERKVLOER

Doelstelling

 • Bewustmaking dat hygiënisch werken meer is dan handen wassen, haarnetje dragen …
 • Nieuwe medewerkers laten kennismaken met de basisvoorwaardenprogramma’s die van toepassing zijn binnen de voedingssector.
 • Bestaande medewerkers opnieuw sensibiliseren voor het belang van hygiënisch werken in ruime zin.
 • Het belang aantonen van basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico’s op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten.
 • Voedselveiligheidscultuur: werknemers stimuleren samen met u voedselveilig te denken, handelen, de boodschap overbrengen …

Wat kent de cursist na de opleiding?

 • Het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP.
 • Het belang van hygiënisch werken, in de ruime betekenis van het woord.
 • De mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten.

Inhoud

 • het belang van de basisvoorwaarden en de gevolgen van niet-hygiënisch werken
  • voor de consument
  • voor de klant (BRC, IFS, ISO, klant-specifieke eisen, ….)
  • voor de wetgever (HACCP, autocontrole)
  • voor de producent
  • voor de werknemers
 • de gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden:
  • vreemde voorwerpen
  • chemische gevaren
  • microbiologische gevaren
  • allergenen
 • de persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële basisvoorwaarden of ‘Good Manufacturing Practices’-afspraken met betrekking tot:
  • veilige grondstoffen
  • omgevingsomstandigheden
  • persoonlijke hygiene
  • reiniging en desinfectie
  • ongediertebestrijding
  • traceerbaarheid
  • food defence

BRC-STANDAARD versie 9: de standaard volledig toegelicht

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 33 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in alle eisen van de BRC 9 standaard
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • er voor zorgen dat u in staat bent om een BRC-audit intern kunnen begeleiden
 • op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij interne en externe audits van de BRC-eisen
 • weten hoe BRC te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • BRC auditprotocol volgens versie 9
 • BRC versie 9:  alle criteria worden praktisch en interactief overlopen

BRC-STANDAARD versie 9: wat is nieuw tov versie 8

Op vraag van cursisten die reeds goed vertrouwd zijn met de BRC-standaard, hebben we een training ontwikkeld die zich enkel toespitst op de nieuwe en gewijzigde criteria in BRC versie 9 ten opzichte van versie 8. Deze versie zal normaal gezien toegepast worden vanaf februari 2023.

Voor cursisten die nog niet voldoende vertrouwd zijn met de BRC-standaard of met BRC-audits, verwijzen we graag naar onze training ‘BRC 9 volledig’.

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 33 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we steeds toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.

We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • kritisch inzicht geven in alle nieuwe en gewijzigde eisen van de BRC 9 standaard
 • alle verschilpunten ten opzichte van versie 8 toelichten, zowel wat het auditprotocol als wat de eisen betreft
 • inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is met de BRC 9 standaard zodat een actieplan kan opgesteld worden

Voorkennis

Een goede praktische voorkennis van BRC 8 vermits we enkel ingaan op de verschilpunten in versie 9 ten opzicht van versie 8.

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma:

 • BRC auditprotocol: enkel de verschilpunten in auditprotocol ten opzichte van versie 8
 • BRC criteria versie 9:  enkel de gewijzigde criteria worden kritisch overlopen

CRISISCOMMUNICATIE IN GEVAL VAN RECALL

In samenwerking met Twoons

FOOD DEFENSE

Na de aanslagen van 11 september 2001 benoemde de Amerikaanse overheid de voedingsindustrie tot één van de vitale infrastructuren en bijgevolg tot een mogelijk doelwit voor aanslagen. Naar aanleiding hiervan stelde de FDA in de Bioterrorism Act een reeks Food Defense eisen op. Sinds 2012 zijn deze eisen ook opgenomen in de verschillende GFSI-erkende standaarden en dus ook van toepassing binnen Europa.

Food Defense staat voor het beveiligen van de productiefaciliteit en de voedingsmiddelen tegen opzettelijke verontreinigingen. Dit in tegenstelling met Food Safety of voedselveiligheid waarbij uitgegaan wordt van onopzettelijke verontreinigingen.

Op zich hebben Food Defense en Food Safety dezelfde doelstelling: een veilig product aanbieden aan de consument. Toch zijn er ook heel duidelijke verschillen en dit vereist een specifieke aanpak. Voor de borging van voedselveiligheid wordt de HACCP-methodiek gebruikt. Voor Food Defense zijn er gelijkaardige methodes ontwikkeld. Deze worden vaak benoemd als TACCP (Threat Assessment Critical Control Point).  In de opleiding wordt toegelicht hoe dit kan uitgewerkt worden.

Voor bedrijven die exporteren naar de VS en die moeten voldoen aan de ‘Intentional adulteration rule’ van FSMA verwijzen we naar de specifieke opleiding ‘FSMA – Intentional Adulteration’.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen:
  – in de betekenis en de achtergrond van Food Defense;
  – in de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden;
  – in de mogelijke bedreigingen, intern en extern;

– in de beschikbare systemen voor het evalueren van deze bedreigingen.

 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent opzettelijke contaminatie van levensmiddelen.
 • Opleiding van het Food Defense team van uw onderneming zodat zij zelfstandig aan de slag kunnen om een Food Defense plan uit te werken en uw bedrijf optimaal te beschermen tegen moedwillige contaminatie.

Inhoud

 • Definities
 • Historiek en ontwikkeling
 • Wie is de aanvaller?
 • Wat zijn de gevaren?
 • Wat is het dreigingsgevaar?
 • Hoe werk ik een Food Defense plan uit?
  • US: FDA, CARVER-Shock, Intentional adulteration
  • EU: PAS 96:2017; TACCP
 • Food Defense beheersmaatregelen
 • Eisen en voorstellen vanuit de actuele GFSI-erkende standaarden : IFS, BRC, FSSC 22000
 • Conclusies

FOOD FRAUD

Frauderen met voedsel is van alle tijden en incidenten vinden met regelmaat plaats.
Het paardenvleesschandaal dat in 2013 Europa trof, heeft echter een verhoogde aandacht voor voedselfraude teweeggebracht. Maar ook andere incidenten, zoals de verontreiniging van melkpoeder met melamine en recenter de fipronilcrisis en de Veviba vleesfraude, hebben de internationale pers beroerd en hebben er toe geleid dat voedselfraude wereldwijd als een significante dreiging gezien wordt voor de voedingsindustrie. Zowel de industrie als de regulerende instanties beginnen zich te realiseren dat de potentiële economische schade van voedselfraude en de impact ervan op de volksgezondheid zelfs vele malen hoger kan zijn dan deze van de reguliere ‘food safety’ issues waarop we ons nu reeds enkele decennia focussen.

In de GFSI Benchmarking Requirements versie 7.0 van februari 2017 werden 2 nieuwe sleutelelementen opgenomen omtrent Food Fraud: het uitvoeren van een ‘food fraud’ risicoanalyse of ‘Vulnerability assessment’ en het nemen van geschikte maatregelen om de kans op voedselfraude te beperken. BRC, IFS en FSSC 22000 hebben onder andere in functie daarvan een nieuwe versie uitgebracht. Ook de Europese Commissie heeft ondertussen nieuwe tools ontwikkeld in de strijd tegen voedselfraude.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • de betekenis en de achtergrond van Food Fraud
  • de mogelijke vormen van Food Fraud en de kwetsbaarheid van grondstoffen
  • de eisen die hieromtrent in normen en klantenstandaarden gesteld worden
  • de beschikbare systemen voor de risico-inschatting van Food Fraud (VACCP-studie)
 • Het aanreiken van maatregelen voor de preventie van en de ontwikkeling van een beleid omtrent ‘Food Fraud’.

Inhoud

 • Inleiding en definities
 • Historiek en recente ontwikkelingen
 • Fraudegevoelige voedingsmiddelen en triggers
 • Maatregelen vanuit de EU
 • Eisen vanuit GFSI, IFS, BRC
 • Food Fraud inbouwen in het kwaliteitsmanagementsysteem
 • Beschikbare informatiebronnen
 • Diverse methodes voor de risico-inschatting (VACCP)
 • Welke beheersmaatregelen kunnen genomen worden?
 • Conclusie en terugkoppeling met de cursisten

FSMA – PCQI

Op 4 januari 2011 bekrachtigde voormalig president Obama de Food Safety Modernization Act, afgekort FSMA. Deze nieuwe regeling heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS beter te borgen. Hierbij wordt de focus verlegd van reactie op incidenten naar een preventieve en risicogebaseerde benadering; een aanpak die in Europa eigenlijk reeds lang van toepassing is.

De FSMA en de gerelateerde richtlijnen gelden zowel voor bedrijven uit de VS als voor bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS. Wanneer uw bedrijf exporteert naar de VS of plannen heeft om dit te doen, zal ook u moeten aantonen dat u voldoet aan de FSMA-eisen.

De FSMA omvat 7 verordeningen die stapsgewijs werden ingevoerd. Grote bedrijven met meer dan 500 werknemers dienen de ‘Preventive Controls for Human Food rule’ te implementeren sinds september 2016; bedrijven met minder dan 500 werknemers sinds september 2017. Zeer kleine bedrijven met een omzet minder dan 1 miljoen dollar kregen tijd tot 19 september 2018.

Deze training focust op de ‘Preventive Controls for Human Food rule’. Een belangrijke eis hierin is dat elk bedrijf moet beschikken over een ‘Preventive Controls Qualified Individual’ of PCQI. Dit is een persoon die verantwoordelijk is voor de opzet en het onderhoud van het voedselveiligheidssysteem.

Volgens de FSMA definitie is kwalificatie tot PCQI mogelijk op verschillende manieren:

‘PCQI: A qualified inidividual who has successfully completed training in the development and application of risk-based preventive controls at least equivalent to that received under a standardized curriculum recognized as adequate by FDA or is otherwise qualified through job experience to develop and apply a food safety system.’

De ‘standardized curriculum’ zoals in de definitie vermeld, is de training ontwikkeld door de Food Safety Preventive Controls Alliance (FSPCA), goedgekeurd door de FDA en met een officieel FSPCA PCQI certificaat. Deze training duurt echter 2,5 dag en omvat voor GFSI-gecertificeerde bedrijven zeer veel gekende informatie. Bovendien geeft de FDA op haar website heel duidelijk aan dat er geen certificaat vereist wordt en dat de beoordeling van de competentie van de PCQI voornamelijk gebeurt op basis van de kwaliteit en correctheid van het Food Safety Plan (= HACCP-plan in overeenstemming met de FSMA) opgesteld voor de exportproducten.

Met deze opleiding willen we u een beknopte versie en een valabel en door FDA aanvaard alternatief bieden voor de hierboven vermelde training met nadruk op de nieuwe, specifieke FDA-eisen en termen en op de eventuele gevolgen voor uw huidig voedselveiligheidsmanagementsysteem: zijn er aanpassingen nodig en zo ja, welke zijn dit dan? U krijgt de nodige informatie en handvaten om de FDA tijdens een audit overtuigend te woord te staan, een conform ‘Food Safety Plan’ voor te leggen en uw competentie als PCQI aan te tonen.

Deelnemers dienen reeds voldoende kennis te hebben van de HACCP-principes en de toepassing ervan

Inhoud

 • FDA Food Safety Modernization Act: inleiding en definities
 • ‘Preventive Controls for Human Foods’
 • Het ‘Food Safety Plan’
 • GMPs en basisvoorwaardenprogramma’s
 • De 4 soorten ‘Preventive Controls’:
  • Process preventive controls
  • Sanitation preventive controls
  • Allergen preventive controls
  • Supply-chain preventive controls
 • Preventive Control management elementen
 • ‘Foreign Supplier Verification Program’ (FSVP)
 • Recall-plan
 • ‘Intentional adulteration’: eisen omtrent Food Defense*
 • Overeenkomsten en verschillen met de eisen van BRC, IFS, FSSC 22000
 • Welke aanpassingen zijn nodig aan het eigen voedselveiligheidsmanagementsysteem (interactieve bespreking in groep)?
 • Conclusies

*de eisen en toepassing van de ‘Intentional Adulteration rule’ wordt uitvoerig behandeld in de cursus ‘FSMA – Intentional Adulteration’

FSMA – Intentional Adulteration

Op 4 januari 2011 werd in de VS de Food Safety Modernization Act, afgekort FSMA, bekrachtigd. Deze nieuwe wetgeving heeft tot doel de veiligheid van levensmiddelen in de VS beter te borgen en geldt zowel voor bedrijven uit de VS als voor bedrijven die levensmiddelen exporteren naar de VS.

Wanneer uw bedrijf exporteert naar de VS of plannen heeft om dit te doen, zal ook u moeten aantonen dat u voldoet aan de FSMA-eisen.

FSMA bestaat uit 7 verordeningen. De eerste verordening die in werking trad, is de ‘Preventive Controle for Human Food rule’. Hierin wordt vereist dat u een Food Safety Plan uitwerkt en dat uw bedrijf beschikt over een ‘Preventive Controls Qualified Individual’ of PCQI. Zie hiervoor de opleiding ‘FSMA-PCQI’.

Als laatste is de ‘Intentional Adulteration rule’ van kracht gegaan. De implementatie-deadline is juli 2019 voor bedrijven met meer dan 500 FTEs, juli 2020 voor bedrijven met minder dan 500 FTEs en juli 2021 voor bedrijven met een omzet minder dan 10 miljoen dollar.

De ‘Intentional Adulteration rule’ vereist dat u een Food Defense plan uitwerkt op basis van een kwetsbaarheidsanalyse en vervolgens de nodige beheersmaatregelen neemt. Terwijl wij reeds een aantal jaar vertrouwd zijn met Food Defense vanuit de GFSI-erkende standaarden, is het uitgangspunt van FDA en de toe te passen methodiek toch duidelijk verschillend. Bovendien wordt vereist dat dit Food Defense plan wordt uitgewerkt en beheerd door een ‘Food Defense Qualified Individual’ of FDQI. Deze persoon dient vertrouwd te zijn met de wettelijke vereisten en de te gebruiken methodieken.

Met deze opleiding willen we u een volledig inzicht geven in de eisen van de ‘Intentional Adulteration rule’ en de door de FDA voorgestelde methodieken die kunnen toegepast worden bij de uitwerking van een Food Defense plan. U krijgt de nodige informatie en handvaten om een auditor overtuigend te woord te staan, een conform ‘Food Defense Plan’ voor te leggen en uw competentie als FDQI aan te tonen.

Inhoud

 • Situering van de FDA Food Safety Modernization Act
 • Intentional Adulteration rule
  • Historiek
  • Termen en definities
  • Vergelijking met GFSI interpretatie
 • Het ‘Food Defense Plan’
 • Voorbereidende stappen
 • ‘Vulnerability assessment’: methodieken
  • 4 KATs
  • 3 Elements
  • hybrid approach
 • Beheersmaatregelen of ‘mitigation strategies’
 • Food Defense monitoring, corrigerende maatregelen, verificatie
 • Food Defense Plan Builder
 • Vrijwillige FSMA-module BRC
 • Conclusies en terugkoppeling met de cursisten

FSSC 22000

In februari 2010, werd het FSSC (Food Safety System Certificate) 22000, dat ISO 22000 combineert met Technical Standard 22002-1 (vroeger PAS 220 (prp bijlage)), aanvaard door het GFSI. Daardoor kreeg ISO 22000 terug meer aandacht als alternatief voor de BRC & IFS standaarden want ISO 22000 alleen, is niet erkend door GFSI.
In juni 2018 werd versie 2 van de ISO 22000 gepubliceerd met de introductie van nieuwe begrippen zoals higher level management structuren en contextanalyse en grondige veranderingen aan de structuur en interpretatie van HACCP.
Van alle GFSI erkende certificaten was FSSC22000 reeds als eerste verplicht onaangekondigd te auditeren, 1 maal per 3 jaar.
In 2020 alweer een wijziging voornamelijk om te voldoen aan GFSI, introductie van voedselveiligheidscultuur.

Deze norm voor managementsystemen combineert ‘the best of both worlds’: concrete voedselveiligheidcondities, gebaseerd op de basishygiënevoorwaarden en de HACCP-standaard van de Codex Alimentarius, en een effectief management van de beheersmaatregelen op basis van de kwaliteitsmanagementstandaard ISO 9001.
ISO 22000 biedt daarmee een antwoord op de internationale vraag naar een certificeerbare norm die pre-requisites, HACCP, en managementelementen combineert tot een efficiënte managementsysteemnorm voor voedselveiligheid.

Doelstelling

Heel wat voedingsbedrijven worden geconfronteerd met verschillende normen zoals BRC, IFS, HACCP en nu ook FSSC 22000. Via deze opleiding wensen we een praktisch hulpmiddel aan te bieden om de ISO 22000 en de FSSC 22000 te begrijpen.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

 • kennisoverdracht inzake de ISO 22000 (versie 2018) / FSSC 22000 (versie 5.1) standaard
 • evaluatie van uw eigen kwaliteitszorgsysteem (BRC/IFS/HACCP/ISO 9001/FSSC versie 4.1) ten opzichte van de eisen van de FSSC 22000 versie 5.1

Inhoud

 • ISO 22000/FSSC 22000: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • FSSC 22000 versie 5.1: alle criteria worden praktisch overlopen ook die van ISO 22000 versie 2018
 • overeenkomsten en verschillen met BRC / IFS worden toegelicht
 • ISO 22000/FSSC 22000 audit

Voorkennis

Kennis van HACCP, GMP en kwaliteitsmanagement is wenselijk

HOE BRENG IK ALS EERSTELIJNSVERANTWOORDELIJKE OF KWALITEITSCONTROLLER ONZE VOEDSELVEILIGHEIDSCULTUUR OVER AAN DE MENSEN OP DE WERKVLOER MET TOEGEPASTE COMMUNICATIETECHNIEKEN

Deze cursus kadert het belang van voedselveiligheid en zet dit om in communicatievaardigheden voor wie het effectief dagdagelijks moet gaan opvolgen en uitdragen op de vloer. Met behulp van goede communicatie technieken kan er actief meegewerkt worden aan een goede voedselveiligheidscultuur!

 

Doelstelling

Kwaliteitscontroleurs en eerstelijnsverantwoordelijken vormen een belangrijke schakel tussen het management van het bedrijf en de werkvloer.
Vaak echter worden ze heen en weer geslingerd tussen de productiedruk enerzijds en de steeds toenemende eisen rond hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteit anderzijds. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden maar het evenwicht vinden en medewerkers blijvend motiveren, is vaak een moeilijke oefening.

Het doel van deze opleiding bestaat er dan ook uit om de eerstelijnsverantwoordelijken

 • bewust te maken van het belang van persoonlijke en algemene bedrijfshygiëne als basisvoorwaarden voor de beheersing van voedselveiligheidsrisico’s op de werkvloer met vermindering van interne afkeur en klantenklachten;
 • vaardigheden bij te brengen om hun job als ‘hygiëne- en voedselveiligheidssupervisor’ op de werkvloer goed uit te voeren;
 • te informeren over Voedselveiligheidscultuur: werknemers stimuleren om samen u voedselveilig te denken, handelen, de boodschap over te brengen, …

Welke inzichten en vaardigheden verwerft de cursist na de opleiding?

 • het hoe en waarom van de basisvoorwaarden als onderdeel van HACCP;
 • de mogelijke gevolgen van niet-hygiënisch handelen op de veiligheid van uw voedingsproducten;
 • het belang van zijn rol als ‘supervisor’ m.b.t. hygiëne en voedselveiligheid;
 • het correct informeren, communiceren, aanleren, motiveren en opvolgen evenals de vaardigheden om dit te realiseren.

Inhoud

Deze opleiding omvat 2 volledige opleidingsdagen waarvan de 1e halve dag gegeven wordt door Quality Coaching; de resterende 1,5 dag wordt gegeven door Novare bvba (zie ALIMENTO)

Dag 1 – voormiddag

 • Inleiding: korte oefening rond de sterktes en zwaktes van het bedrijf met betrekking tot voedselveiligheid, denken en handelen. Op deze bevindingen wordt verder gewerkt en doorgepraat doorheen de cursus.
 • Basisvoorwaarden en voedselveiligheid
  • het belang van hygiëne voor voedselveiligheid.
  • de gevaren voor voedselveiligheid als gevolg van het niet naleven van de basisvoorwaarden: vreemde voorwerpen, chemische gevaren, microbiologische gevaren, allergenen.
  • de persoonlijke bijdrage van iedere medewerker tot de hygiëne van het bedrijf en het bewaken van de voedselveiligheid door het naleven van een aantal essentiële ‘Good Manufacturing Practices’-afspraken en het beheersen van de CCP’s.
  • controle en bewaking: belangrijke taken van de eerstelijnsverantwoordelijken

IFS-STANDAARD versie 7: de standaard volledig toegelicht

Vanuit 15 jaar praktische ervaring als freelance lead assessor bij diverse certificatieorganismes en 33 jaar praktische ervaring als Q coach/auditor/trainer, lichten we eis per eis toe hoe de auditor bij een certificatieaudit de criteria beoordeelt of zou moeten beoordelen.
We beperken ons niet enkel tot het precies toelichten van de inhoud van elke eis; we geven ook steeds een voorzet hoe je extra toegevoegde waarde kan halen uit de BRC-eisen en hoe je dit toepast in je eigen bedrijf.

Doelstelling

 • Kritisch inzicht geven in alle eisen van de IFS 7 standaard
 • Inzicht geven in de mate waarin uw systeem conform is zodat een actieplan kan opgesteld worden
 • Er voor zorgen dat u in staat bent om een IFS-audit intern te kunnen begeleiden
 • Op de hoogte zijn van de aandachtspunten bij je interne en externe audits van de IFS eisen
 • Weten hoe IFS te gebruiken als middel om kwaliteitsmanagement effectief in te voeren/ te behouden

Inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaand programma :

 • IFS: achtergrond, voor- en nadelen, (te verwachten) ontwikkelingen
 • IFS auditprotocol
 • IFS versie 7: alle criteria worden praktisch en interactief overlopen inclusief alle nieuwe en gewijzigde criteria tov versie 6.1

INTERNE AUDITOR HACCP – BRC – IFS – ISO 22000 – FSSC 22000

Doelstelling

 • voldoen aan de eis van de ISO 9000/HACCP/BRC/IFS/ISO 22000 norm ivm kwalificatie van interne auditoren
 • voldoen aan de eis van de wetgeving ivm regelmatige verificatie van het HACCP systeem
 • zorgen voor een systematisch proces van continue verbetering in het bedrijf en het kwaliteitssysteem

Deze auditortraining komt hieraan tegemoet door het bijbrengen van noodzakelijke kennis, vaardigheden en attitudes mbt:

 • achtergrond normen (HACCP, IFS, BRC, ISO 22 000, COMEOS) en wetgeving ivm voedselveiligheid
 • audittechnieken, sociale en communicatievaardigheden
 • uitvoering aan de hand van oefeningen en cases;
 • zodat na afloop de cursisten zelfstandig interne audits doeltreffend kunnen uitvoeren en zo effectief kunnen bijdragen aan de continue verbetering van het kwaliteitssyteem.

Voorkennis

 • noties GMP, HACCP
 • communicatief aangelegd zijn

Inhoud

Dag 1
Tijdens de eerste dag wordt de praktische kennis van GMP en HACCP aangescherpt aan de hand van cases, overleg en discussie. Tevens worden recente evoluties naar kwaliteitsnormen toegelicht (oa IFS/BRC/ISO 22000). Tijdens deze eerste dag wordt steeds de vertaling gemaakt naar het auditen van de verschillende besproken onderwerpen waarin het procesdenken en continu verbeteren centraal staan.

Dag 2
Het gehele auditproces wordt doorgenomen aan de hand van een case en enkele oefeningen, startend met de planning en voorbereiding van een audit. Een heleboel tips worden aangereikt in verband met de uitvoering, attitudes, sociale en communicatievaardigheden. Rapportering en opvolging van de resultaten komt in dag 3 aan bod.

Dag 3
Tijdens dag 3 krijgt u de kans om zelf te auditen. Deze audit wordt op camera vastgelegd en besproken. Confronterend maar bijzonder leerrijk !
De cases zijn gekozen uit zowel verse als droge voeding.
Extra aandacht wordt besteed aan het auditen van de CCP’s.
Opmerking: Bij iedere evolutie in wetgeving en/of normen, wordt steeds de meest recente informatie besproken.

LEVERANCIERSAUDITORTRAINING

In het kader van BRC, IFS, FSSC22000 systemen starten veel bedrijven met het uitvoeren van leveranciersaudits.
Dikwijls wordt, bij het uitvoeren van een leveranciersaudit, alleen aandacht geschonken aan de infrastructuur en het aanwezig zijn van bepaalde procedures en registraties. Of het systeem wel degelijk gevolgd en geüpdatet wordt, en het wel degelijk effectief is, komt in de praktijk onvoldoende aan bod. Het uitvoeren van leveranciersaudits vereist een andere aanpak dan interne audits.

Doelstelling

 • Overbrengen van kennis voor het plannen, voorbereiden, uitvoeren en opvolgen van leveranciersaudits om zo bij te dragen tot een constructieve verbetering van kwaliteit en voedselveiligheid tussen klant en leverancier.

Voorkennis

 • verplicht een grondige auditortraining gevolgd te hebben vooraf (vb IPV opleiding auditortraining)
 • goede kennis van GMP, HACCP en kwaliteitsmanagement

Inhoud

Het gehele leveranciersauditproces wordt doorgenomen aan de hand van cases en enkele oefeningen.

 • Soorten audits
 • Waarom leveranciersaudits
 • Hoe leverancierskeuze bepalen
 • Jaarplan opstellen
 • Hoe voorbereiden
 • Audit ter plaatse:
  • Opening
  • Uitvoering
  • Slotmeeting
 • Rapportering
 • Opvolgen acties

Bijkomende opties: opvolgingssessies – bedrijfsspecifiek

 • interne auditortraining op maat in uw eigen bedrijf
 • live coaching van de auditoren in uw eigen bedrijf
  • indien gewenst is het mogelijk de auditoren te laten begeleiden door de coach, welke dan tijdens de audit feedback geven en onmiddellijk de auditoren bijsturen en zo een maximaal rendement te halen uit de interne audits.
 • GMP-CCP audits
  • deze optie heeft tot doel de auditoren op maat te trainen in het auditeren in de bedrijfseigen GMP en CCP’s.

LISTERIA MONOCYTOGENES

Begin maart 2018 waren er in Zuid-Afrika minstens 978 gevallen van infectie met Listeria monocytogenes te betreuren in een uitbraak die reeds begon in 2017. Zeker 183 mensen zijn hierdoor gestorven, waarvan 41% baby’s jonger dan een maand en 56% (voornamelijk zwangere) vrouwen. De oorzaak was boterhamworst.

Ook in eigen land kregen we recent te maken met sterfgevallen en enorme recalls ten gevolgd van met Listeria monocytogenes besmette vleeswaren en diepvriesgroenten.

In Europa zijn er reeds sinds 2006 wettelijke voedselveiligheidscriteria van toepassing voor Listeria monocytogenesin kant-en-klare voedingsmiddelen (EG 2073/2005). Toch werd er in de periode 2009-2013 een duidelijke toename vastgesteld van het aantal invasieve listeriosis gevallen. Onderzoek over de periode 2008-2015 toonde een duidelijke stijging van het aantal meldingen van listeriosis bij 75-plussers en vrouwen in de leeftijdscategorie 25-44 (waarschijnlijk gerelateerd met zwangerschap).

Een toename van het aantal ouderen en immunodeficiënte personen, een stijgende consumptie van kant-en-klare levensmiddelen met lange houdbaarheid en het aanpassingsvermogen van Listeria zijn mogelijke verklaringen.

Voor producenten van kant-en-klare levensmiddelen (‘ready to eat’ en ‘ready to heat’) vormt Listeria dan ook een ware uitdaging.

Om deze vijand met gepaste wapens te bestrijden, is het essentieel dat u zijn karakteristieken, mogelijkheden en beperkingen kent. Met deze kennis kan u het risico inschatten voor uw eigen product en productieomgeving om vervolgens de gepaste voorzorgs- en beheersmaatregelen te nemen.

Deze opleiding heeft als doel u de nodige tools aan te reiken om dit te realiseren.

Doelstelling

 • Duidelijk inzicht verschaffen in:
  • Listeria monocytogenes als bacterie en als voedselpathogeen
  • groeimogelijkheden
  • besmettingsroutes
  • microbiologische criteria en richtwaarden
 • Praktische informatie verschaffen om een risico-inschatting te kunnen maken en Listeria monocytogenes onder controle te houden:
  • proces monitoren
  • proces- en productieomgeving monitoren
  • houdbaarheidstesten
  • challenge testen
 • Praktische aanpak bij een contaminatie

Inhoud

Ken het gevaar

 • Listeria spp.en Listeria monocytogenes: voorkomen en kenmerken
 • Listeriosis
 • L. monocytogenes in voedingsmiddelen
  • praktijkvoorbeelden
  • risicovoedingsmiddelen
  • besmettingsroutes en groeimogelijkheden

Ken de wetgeving

 • Wetgeving en microbiologische criteria
  • EG Verordening 2073/2005 + Guidance documents
  • Groeivoorspellende modellen en challenge testen
  • Europa, België, Nederland, VS (FSMA)

Wapen je en hou het gevaar onder controle

 • Productbeheersing
 • Procesbeheersing
 • Omgevingsbeheersing – ‘Environmental Monitoring Program’
 • Root cause analyse en risicogebaseerde aanpak bij detectie

QUALITY MANAGER OF QUALITY ADMINISTRATOR & ROOT CAUSE ANALYSIS

Het merendeel van de voedingsbedrijven beschikt momenteel over één of ander kwaliteitscertificaat.

Meestal waren het de klanten die de aanzet gaven om tot een dergelijke certificatie over te gaan. Het behouden van het certificaat wordt dan een belangrijke doelstelling binnen de organisatie. Jammergenoeg wordt vastgesteld dat de meeste bedrijven op dit niveau blijven hangen en de vele mogelijkheden die een kwaliteitsmanagement-systeem, als middel naar continue verbetering binnen de volledige organisatie, aanreikt, onbenut laten.

Kwaliteit wordt immers meer en meer gecontroleerd en steeds minder gemanaged.
Er worden massa’s data verzameld die vervolgens (verticaal) geklasseerd worden. Zo wordt te veel op korte termijn gewerkt en te weinig naar dieperliggende oorzaken gezocht om de problemen ten gronde aan te pakken. In plaats van aan brandpreventie te doen, haast men zich om overal de brandjes te gaan blussen.

De taak van Quality Manager dreigt zich bijgevolg steeds meer te beperken tot een (frustrerend) administratief gebeuren. De QAM wordt steeds minder gezien op de werkvloer en in de overige afdelingen.

Deze cursus wil enerzijds aan de deelnemers de mogelijkheid bieden om ervaringen uit the field, the do’s en don’ts, … uit te wisselen met collega’s, en wil hulpmiddelen aanreiken om de vicieuze administratieve cirkel te doorbreken
Anderzijds willen we de onontbeerlijke praktische kennis rond de root cause analysetechnieken aanleren. DE voorwaarde voor het realiseren van continu en duurzaam verbeteren.

Doelstelling

 • inzicht geven in wat Quality Management concreet betekent binnen een voedingsbedrijf
 • valkuilen en slaagfactoren
 • Quality Managers motiveren en zin geven om hun taak als manager in kwaliteit op te nemen

Inhoud

Q management

 • evolutie van kwaliteit in de voedingssector en de rol van de kwaliteitsmanager
 • voorwaarden voor een levend kwaliteitsmanagementsysteem
 • tools om kwaliteitsmanagement in praktijk om te zetten

Omkadering oorzaakanalyse

 • in algemene kwaliteitsprincipes (PDCA)
 • in normen vnl. BRC/IFS (cfr ook guideline BRC)

Probleemoplossingstechnieken:

 • SORA (Symptoom Oorzaak Remedie Actie)
 • 8D
 • Ishikawa (visgraatanalyse) – brainstorming en 5wh
 • Pareto analyse
 • Types acties + methodiek hoe in praktijk brengen

Oefening(en)

TECHNISCHE DIENST: TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BINNEN EEN KWALITEITS- EN VOEDSELVEILIGHEIDSSYSTEEM

Hoewel de handelingen die door techniekers uitgevoerd worden, sterk verschillend zijn van de handelingen van productiemedewerkers, merken we dat de eisen die aan beiden gesteld worden op het vlak van hygiëne en voedselveiligheid steeds dichter naar elkaar toe groeien.
Klanten stellen steeds meer specifieke eisen om voedselveiligheidsrisico’s vanuit deze technische hoek te voorkomen of tot een minimum te beperken.
De rol en de verantwoordelijkheid van de technische dienst in dit kader is immers niet te onderschatten.
Door een goed en correct ontwerp en technisch onderhoud van machines en installaties kunnen storingen en stilstanden of productverontreinigingen vermeden worden.
Anderzijds dient absoluut vermeden te worden dat technische interventies op zich een contaminatiebron zijn. Bewustmaking, gepaste voorzorgsmaatregelen en afspraken zijn bijgevolg noodzakelijk.

Doelstelling

Met deze opleiding willen we de medewerkers van de Technische Dienst er voldoende bewust van maken dat zij een essentiële schakel zijn binnen het kwaliteits- en voedselveiligheidssysteem. Hygiënebewustzijn, orde en netheid en communicatie met Productie en Kwaliteit zijn hierbij cruciaal.
Tevens zullen ook de basisprincipes van HACCP worden toegelicht zodat de cursisten voldoende basiskennis verwerven om de nodige ondersteuning en input te bieden binnen het HACCP-team van hun onderneming.

Inhoud

De opleiding omvat:

 • een basisuiteenzetting omtrent GMP-/HACCP en de mogelijke risico’s, specifiek toegespitst op de technische dienst
 • toe te passen regels omtrent orde en netheid, hygiëne, werkmethodiek van technische dienst- zowel in het atelier als in productie
 • aandachtspunten correctief onderhoud en optimalisatie vn het preventief onderhoud
 • vereisten vanuit normen en standaarden (BRC / IFS, FSSC 22000, Tesco) specifiek voor de technische dienst
 • vrijgave na onderhoud
 • vrijgave van nieuwe installaties
 • op te vragen specificaties/garanties voor machines/contactmaterialen
 • basisprincipes van HACCP en de rol van de technische dienst binnen het HACCP-team van de onderneming
 • Food Defence (kort aangehaald)

VERPAKKING EN ANDERE MATERIALEN IN CONTACT MET VOEDING

In 2009 was migratie van chemicaliën uit verpakking naar voeding toe een van de belangrijke oorzaken van veelal zeer dure recalls. In 2008 bedroeg dit maar liefst 9 % van het totaal aantal recalls op europees niveau. Om dit te vermijden dienen we in de voedingsindustrie voldoende garanties te krijgen van de verpakkingsfabrikanten ivm voedingsgeschiktheid. Maar de wetgeving is uitgebreid, attesten veelal onduidelijk en migratietesten zijn duur.

Doelstelling

Deze cursus wenst – zonder diep in te gaan op specifieke verpakkingsmethoden- een overzicht te bieden van de huidige wetgeving en normen en hun interpretatie en toepassing. De bedoeling is voldoende achtergrondinformatie te bieden zodat voldaan kan worden aan de huidige eisen van klanten en wetgever.

Inhoud

 • inleiding en situering
 • verschillende contactmaterialen en hun eigenschappen
 • enkele veel voorkomende additieven, contaminanten, zware metalen en hun toxiciteit
 • wetgeving: evolutie, huidige europese en belgische wetgeving, overzicht
  • overzicht europese wetgevingen
  • basisverordening 1935/2004, inclusief eisen ivm tracering
  • Good Manufacturing Practices in de verpakkingsindustrie
  • Europese Verordening 10/2011 ivm plastiek verpakking en coatings
  • specifieke wetgeving: actieve en intelligente verpakkingen, geregenereerde cellulosefilm, gerecycleerde plastic, elastomeren en rubbers, keramiek, weekmakers
  • verdere evoluties
 • normen
  • interpretatie eisen BRC, IFS, ISO 22000
  • BRC IOP
 • migratietesten: welke zijn nodig (VO 10/2011), simulanten, migratielimieten

SOCIAAL-ETHISCHE AUDIT SMETA

Samenvatting

Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) is een veelgehanteerde methode voor certificatie in sociaal-ethisch auditeren. Na deze opleiding kan je praktisch aan de slag gaan voor certificatie.

Doelgroep

Medewerkers van HR, finance of kwaliteit die verantwoordelijk zijn voor certificatie in sociaal-ethisch auditeren.

Doelstelling

Na deze opleiding heb je inzicht verworven op het gebied van sociaal-ethische audits en krijg je handvaten aangereikt om op een praktische manier voor een SMETA certificatie te gaan.

Inhoud

De laatste jaren wint maatschappelijk verantwoord ondernemen in de voedingssector aan belang gezien de bewustwording hiervan bij de consumenten alsmaar stijgt.
Voedingsbedrijven krijgen van hun retailers en klanten bijgevolg meer en meer de vraag om te bewijzen dat hun producten op een ethisch, sociale manier geproduceerd zijn onder veilige arbeidsomstandigheden.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) is één van de meest gehanteerde methodologieën. Ze is gebouwd op 4 pijlers: arbeidsveiligheidsnormen, welzijn en gezondheid, milieu en bedrijfsethiek. Je kan een 2-pijler of 4 pijler auditproces doorlopen.

Tijdens deze opleiding nemen we je mee in de wereld van het sociaal-ethisch auditeren waarna je praktisch aan de slag kan gaan voor certificatie.

 • achtergrond: wat is SEDEX? wat is SMETA?
 • voorbereidingen voor een SMETA 6.1 audit
 • bespreken van de gids waarin de basistappen staan voor de planning, het uitvoeren en het documenteren van een SMETA audit
 • praktische cases

DUUR: 1/2 dag (9u00-13u00)

DATUMS: nog te bepalen

LOCATIE: ONLINE

TRAINER: Valerie Theuwis

https://www.alimento.be/nl/training/165182